Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01 серпня 1992 року № 442

Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці


Останнi змiни внесено: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016 № 741

Вiдповiдно до Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi (додається).

2. Установити, що вiдповiдно до пенсiї за вiком на пiльгових умовах за списками виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2016 р. № 461 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., № 60, ст. 2044), а також пенсiї, що можуть встановлюватися пiдприємствами й органiзацiями за рахунок власних коштiв працiвникам iнших виробництв, професiй та посад залежно вiд умов працi, призначаються за результатами атестацiї робочих мiсць.

Результати атестацiї використовуються пiдприємствами й органiзацiями також для здiйснення пiльг i компенсацiй, передбачених чинним законодавством.

3. Керiвникам пiдприємств та органiзацiй незалежно вiд форм власностi й господарювання провести атестацiю робочих мiсць, визначити за її результатами перелiк робочих мiсць, виробництв, робiт, професiй i посад з пiльговим пенсiйним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих.

4. Мiнiстерству працi разом з Мiнiстерством охорони здоров’я розробити у мiсячний строк методичнi рекомендацiї для проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

Надати Мiнiстерству соцiальної полiтики право давати роз’яснення щодо порядку проведення атестацiї робочих мiсць, а Мiнiстерству охорони здоров’я здiйснювати методичне керiвництво проведенням гiгiєнiчної оцiнки умов працi.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Фокiн

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
В. Пєхота

<полное_название xml:id="xgspw14l79mkv7bmind73qukg">Порядок проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 серпня 1992 р. № 442

Порядок проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi

1. Атестацiя робочих мiсць за умовами працi (надалi — атестацiя) проводиться на пiдприємствах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi й господарювання, де технологiчний процес, використовуване обладнання, сировина та матерiали є потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхнiх нащадкiв як тепер, так i в майбутньому.

2. Основна мета атестацiї полягає у регулюваннi вiдносин мiж роботодавцем i працiвниками у галузi реалiзацiї прав на здоровi й безпечнi умови працi, пiльгове пенсiйне забезпечення, пiльги та компенсацiї за роботу у несприятливих умовах.

3. Атестацiя проводиться згiдно з цим Порядком та методичними рекомендацiями щодо проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, що затверджуються Мiнсоцполiтики i МОЗ.

4. Атестацiя проводиться атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству, органiзацiї, в строки, передбаченi колективним договором, але не рiдше нiж один раз на п’ять рокiв. До складу комiсiї включається уповноважений представник виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї, а в разi вiдсутностi профспiлкової органiзацiї — уповноважена найманими працiвниками особа.

Вiдповiдальнiсть за своєчасне та якiсне проведення атестацiї покладається на керiвника пiдприємства, органiзацiї.

Позачергово атестацiя проводиться у разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи роботодавця, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу, органiв Держпрацi.

5. До проведення атестацiї можуть залучатися проектнi та науково-дослiднi органiзацiї, технiчнi iнспекцiї працi профспiлок, територiальнi органи Держпрацi.

6. Атестацiя робочих мiсць передбачає:

установлення факторiв i причин виникнення несприятливих умов працi;

санiтарно-гiгiєнiчне дослiдження факторiв виробничого середовища, важкостi й напруженостi трудового процесу на робочому мiсцi;

комплексну оцiнку факторiв виробничого середовища i характеру працi на вiдповiдальнiсть їхнiх характеристик стандартам безпеки працi, будiвельним та санiтарним нормам i правилам;

установлення ступеня шкiдливостi й небезпечностi працi та її характеру за гiгiєнiчною класифiкацiєю;

обгрунтування вiднесення робочого мiсця до категорiї iз шкiдливими (особливо шкiдливими), важкими (особливо важкими) умовами працi;

визначення (пiдтвердження) права працiвникiв на пiльгове пенсiйне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

складання перелiку робочих мiсць, виробництв, професiй та посад з пiльговим пенсiйним забезпеченням працiвникiв;

аналiз реалiзацiї технiчних i органiзацiйних заходiв, спрямованих на оптимiзацiю рiвня гiгiєни, характеру i безпеки працi.

7. Гiгiєнiчнi дослiдження факторiв виробничого середовища i трудового процесу проводяться лабораторiями, атестованими Держпрацi i МОЗ в порядку, визначеному Мiнсоцполiтики разом з МОЗ.

Оцiнка умов працi пiд час атестацiї робочих мiсць проводиться з метою встановлення класiв (ступенiв) шкiдливих умов працi вiдповiдно до Державних санiтарних норм та правил «Гiгiєнiчна класифiкацiя працi за показниками шкiдливостi та небезпечностi факторiв виробничого середовища, важкостi та напруженостi трудового процесу», затверджених МОЗ.

8. Вiдомостi про результати атестацiї робочих мiсць заносяться до карти умов працi, форма якої затверджується Мiнпрацi разом з МОЗ.

9. Перелiк робочих мiсць, виробництв, професiй i посад з пiльговим пенсiйним забезпеченням працiвникiв пiсля погодження з профспiлковим комiтетом затверджується наказом по пiдприємству, органiзацiї i зберiгається протягом 50 рокiв.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працiвникiв, професiї та посади яких внесено до перелiку.

10. Результати атестацiї використовуються для розроблення заходiв щодо покращення умов працi i оздоровлення працiвникiв та пiд час визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, пiльг i компенсацiй за рахунок пiдприємств, установ та органiзацiй, обґрунтування пропозицiй про внесення змiн до спискiв виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах.

Пропозицiї щодо внесення змiн до спискiв виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, готуються Держпрацi на пiдставi обґрунтованих та погоджених iз МОЗ клопотань заiнтересованих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, узгоджених iз всеукраїнськими галузевими профспiлками та об’єднаннями роботодавцiв, i подаються Мiнсоцполiтики до Кабiнету Мiнiстрiв України.

11. Контроль за якiстю проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, правильнiстю застосування спискiв виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть в яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, Спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть працiвникiв в яких дає право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi та за особливий характер працi, Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, Перелiкiв робiт iз особливо шкiдливими i особливо важкими та шкiдливими i важкими умовами працi, на яких встановлюється пiдвищена оплата працi, та iнших нормативно-правових актiв, вiдповiдно до яких надаються пiльги та компенсацiї працiвникам за роботу iз шкiдливими умовами працi, покладається на Держпрацi.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика