Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»
Додати у Вибране

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21 лютого 2001 року № 163

Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня


Останнi змiни внесено: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016 № 741

Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, що додається.

Установити, що пропозицiї щодо внесення змiн до зазначеного Перелiку, готуються Державною службою з питань працi на пiдставi обґрунтованих i погоджених iз Мiнiстерством охорони здоров’я клопотань заiнтересованих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, узгоджених iз всеукраїнськими галузевими профспiлками та об’єднаннями роботодавцiв, i подаються Мiнiстерством соцiальної полiтики до Кабiнету Мiнiстрiв України.

2. Мiнiстерству соцiальної полiтики надавати роз’яснення щодо порядку застосування Перелiку, затвердженого пунктом 1 цiєї постанови.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Ющенко

<полное_название xml:id="x7izhwj3duognfsm8zqqrw2vh4">Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 лютого 2001 р. № 163

Перелiк виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня

Виробництва, роботи, цехи, професiї та посади

Тривалiсть робочого тижня, годин

1. Добувна промисловiсть

Видобування кам’яного та бурого вугiлля, бiтумiнозного сланцю. Будiвництво шахт

Пiдземнi роботи в дiючих, тих, що будуються, i дренажних шахтах

Робiтники всiх професiй

30

Майстри гiрничi

35

Роботи на поверхнi дiючих та тих, що будуються, вугiльних, сланцевих, дренажних шахт, розрiзiв

Машинiст пiдiймальної машини: на роботах з проходки та поглиблення вертикальних стовбурiв; з обслуговування неавтоматизованого пiдiймального устаткування, де тривалiсть паузи у середньому за змiну (виходячи з плану виробництва) мiж закiнченням одного та початком наступного пiдiймання менш як 2,5 хвилини або безперервна робота iз спускання-пiдiймання людей (за графiком) триває 45 хвилин i бiльше; на машинах з бiцилiндроконiчними органами навивання

36

Видобування залiзної руди та руд кольорових i рiдкiсних металiв (алюмiнiєвої руди (бокситiв), свинцю, цинку, олова, хрому, нiкелю, кобальту, молiбдену, танталу, нiобiю, ванадiю, марганцю, ртутi та iн.). Видобування дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного камiння та руд дорогоцiнних металiв

Пiдземнi гiрничi роботи в дiючих, тих, що будуються, i дренажних рудниках (шахтах)

Робiтники дiльниць: очисної (добувної), гiрничопiдготовчої, гiрничокапiтальної; буровибухових (бурових, вибухових) робiт; внутрiшахтного транспорту, закладальних комплексiв та комплексiв пiдземного подрiбнення, зайнятi на роботах з розробки корисних копалин

36

Робiтники iнших пiдземних дiльниць, а також робiтники, не зайнятi безпосередньо в забоях на роботах з розробки корисних копалин

36

Майстер гiрничий, начальник та механiк дiльницi, зайнятi на роботах з розробки нiобiєвих (лопаритових) руд

36

Вiдкритi гiрничi роботи (включаючи рекультивацiю земель)

Лампiвник, зайнятий на заряджаннi акумуляторних рудникових ламп на видобутку нiобiєвих (лопаритових) руд

36

Машинiст з прання та ремонту спецодягу, зайнятий на гiрничих пiдприємствах з видобутку нiобiєвих (лопаритових) руд, ремонтом спецодягу на пiдприємствах з видобутку нiобiєвих (лопаритових) руд

36

Прохiдник на поверхневих роботах, зайнятий на проходцi шурфiв глибиною бiльш як 5 метрiв

36

Працiвники дозиметричної служби на гiрничих пiдприємствах на видобутку нiобiєвих (лопаритових) руд

36

Робiтники гардеробної, зайнятi на шахтах з видобутку нiобiєвих (лопаритових) руд на видачi, прийманнi та сушiннi забрудненого радiоактивними речовинами спецодягу та прибираннi гардеробної

36

Ремонтувальник респiраторiв та протигазiв, зайнятий на гiрничих пiдприємствах з видобутку нiобiєвих руд

36

Видобування уранової, берилiєвої та торiєвої руд

Пiдземнi роботи на дiючих та тих, що будуються, рудниках i шахтах

Робiтники i майстри, зайнятi на пiдземних гiрничих роботах з розвiдки та видобутку уранової руди

36

Вiдкритi гiрничi роботи в дiючих та тих, що будуються, кар’єрах, включаючи автомобiльний та залiзничний транспорт, ремонтнi та монтажнi роботи

Робiтники, зайнятi в умовах радiацiйної шкiдливостi на роздрiблювально-сортувальних фабриках, дiльницях вилуговування, очищення шахтних вод, а також робiтники, зайнятi протягом цiлого робочого дня ремонтом устаткування в перелiчених вiддiленнях шахтної поверхнi уранових шахт

36

Роботи на поверхнi дiючих та тих, що будуються, шахт i дренажних рудникiв

Працiвники

36

Гiрничi роботи в геологорозвiдцi

Пiдземнi гiрничi роботи на проходцi шахт та гiрничих виробок в геологорозвiдцi

Працiвники, як зайнятi, так i не зайнятi безпосередньо в забоях на роботах з розвiдки корисних копалин

36

Видобування нафти та газу

Бурiння свердловин

Робiтники

Оператор товарний, зайнятий на перекачуваннi нафти, що видiляє вiльний сiрководень

36

Вилучення з руди озокериту та асфальтиту

Апаратник перегонки, апаратник екстрагування, оператор товарний, завантажувач-вивантажувач, гiрник, зайнятий пiдкаткою та вiдкаткою вагонеток

36

Видобування мiнеральної сировини для хiмiчної промисловостi та виробництва мiнеральних добрив (виробництва природних фосфатiв i природних калiєвих солей, природної сiрки, залiзного та магнiтного колчедану, природних сульфатiв i природних карбонатiв барiю (баретину та вiтериту), природних боратiв, природної магнiєвої сiрки (кисериту), мiнеральних барвникiв, плавикового шпату; видобування руд, що мiстять бор, миш’як i барит; збiр гуано). Пiдземне видобування озокериту та асфальтиту

Пiдземнi гiрничi роботи

Робiтники всiх професiй, зайнятi на пiдземних роботах

36

Видобування та транспортування вапняку, гiпсу, ангiдриту, крейди, глинистого сланцю, глини та каолiну, кварцу, слюди та iнших нерудних корисних копалин (азбесту, польового шпату, кременистого викопного борошна, природного графiту, доломiту, стеатиту (тальку), негматиту, природного асфальту, бiтуму тощо)

Пiдземнi роботи

Робiтники всiх професiй, зайнятi на пiдземних роботах

36

Керiвники та фахiвцi, зайнятi безпосередньо на пiдземних роботах з видобутку азбесту

36

Вiдкритi гiрничi роботи з видобутку азбесту

Бурильник шпурiв

36

Забiйник

36

Видобування солi

Пiдземнi роботи

Робiтники, зайнятi на пiдземних роботах

36

Збагачення корисних копалин

Збагачувальнi, дробильно-сортувальнi, брикетнi та агломерацiйнi фабрики (цехи); випалювання руд та нерудних копалин у чорнiй металургiї

Робiтники (всiх професiй) та майстри збагачувальних та дробильно-сортувальних фабрик, рудникiв, шахт i металургiйних заводiв, зайнятi на дробленнi, подрiбненнi, помелi та шихтуваннi руд чорних металiв та плавикового шпату, що мiстять не менш як 10 вiдсоткiв вiльного двоокису кремнiю, сухим способом

36

Робiтники, постiйно зайнятi навантаженням у залiзничнi вагони руди, пiдсушеної до вологостi менш як 3 вiдсотки

36

Подрiбнення, розмелювання та обробка матерiалiв у збагаченнi кольорових металiв

Переробка руд кольорових та рiдкiсних металiв, плавикового шпату та матерiалiв з вмiстом менш як 10 вiдсоткiв вiльного двоокису кремнiю

Дробильник, зайнятий на дробленнi гарячого спеку у виробництвi глинозему

36

Транспортувальник та машинiст живильника, зайнятi на транспортуваннi гарячого спеку у виробництвi глинозему

36

Дробильнi та шихтовi цехи (вiддiлення) у виробництвi свинцю

Робiтники

Бункерувальник

36

Дозувальник та дробильник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Мастильник та змiшувальник

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст млинiв, машинiст живильника

36

Машинiст скiпового пiдiймача

36

Слюсар-ремонтник та робiтники, зайнятi на ремонтi металургiйного устаткування

36

Стропальник

36

Транспортувальник (такелажнi роботи)

36

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора

36

Шихтувальник

36

Керiвники

Майстер

36

Переробка руд кольорових та рiдкiсних металiв, плавикового шпату та матерiалiв з вмiстом не менш як 10 вiдсоткiв вiльного двоокису кремнiю

Робiтники та майстри, зайнятi у дробильних та дробильно-шихтарних цехах (вiддiленнях) та на переробках збагачувальних фабрик, металургiйних заводiв, шахт та рудникiв, а також робiтники, зайнятi протягом всього робочого дня ремонтом устаткування у перелiчених цехах (вiддiленнях)

36

Вантажно-розвантажувальна станцiя повiтряно-канатної дороги

Бункерувальник

36

Вагонетник повiтряно-канатної дороги, зайнятий на вiдкатцi навантажених та порожнiх вагонiв до мiсць включення їх на лiнiю дороги

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, зайнятi на станцiї пiдвiсної канатної дороги

36

Збагачення руд кольорових та рiдкiсних металiв, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крiм нiобiєвих (лопаритових) руд

Робiтники

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий на цiанiстих процесах золотовитягувальних фабрик

36

Апаратник збагачення золотовмiсних руд, зайнятий веденням процесу оброблення шламiв

36

Апаратник збагачення золотовмiсних руд, зайнятий веденням процесу розчинення цiанплаву та регенерацiєю цiанiстих розчинiв

36

Апаратник збагачення золотовмiсних руд, зайнятий на обслуговуваннi екстракторiв на цiанiстих процесах золотовитягувальних фабрик

36

Апаратник збагачення золотовмiсних руд та апаратник згущувачiв, зайнятi на цiанiстих процесах золотовитягувальних фабрик

36

Апаратник збагачення золотовмiсних руд, зайнятий веденням процесу амальгамацiї та оброблення амальгами

36

Дозувальник, зайнятий на цiанiстих процесах золотовитягувальних фабрик

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у цехах реагентiв, на дiльницях амальгамацiї та цiанування золотовитягувальних фабрик

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий на дiльницях амальгамацiї та цiанування золотовитягувальних фабрик

36

Розчиняльник реагентiв

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування, зайнятi обслуговуванням та ремонтом устаткування у цехах реагентiв i на дiльницях амальгамацiї та цiанування золотовитягувальних фабрик

36

Шлiхiвник, зайнятий на збагаченнi золотовмiсних руд та пiскiв

36

Керiвники i фахiвцi

Технiк, зайнятий на налагодженнi рентгеноапаратури

36

Збагачення нiобiєвих (лопаритових) руд

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий на вилуговуваннi продуктiв з вiдходiв виробництва

36

Вантажник, зайнятий навантаженням концентрату

36

Грохотник

36

Дробильник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Концентраторник, зайнятий веденням процесу вiдсадки на концентрацiйних столах, вiдсадочних машинах та на iншому збагачувальному устаткуваннi

36

Машинiст конвеєра

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст млинiв

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Пробовiдбiрник

36

Сепараторник

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування; обслуговуванням устаткування

36

Сушильник, зайнятий на сушiннi концентратiв

36

Тесляр, робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий на пакуваннi концентратiв

36

Флотатор

36

Керiвники

Майстер, зайнятий на збагаченнi та сушiннi нiобiєвих (лопаритових) руд

36

Збагачення азбесту

Робiтники

Вантажник, зайнятий постiйно на роботах з азбестом

36

Вивантажувач на вiдвалах, зайнятий роботою на збагачувальнiй фабрицi

36

Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу з пилових камер

36

Гiрник, зайнятий вибиранням пустої породи та сортуванням руди

36

Грохотник

36

Дробильник, зайнятий на роботi ручним способом, обслуговуванням дробарок, дробильних агрегатiв та дробильно-сортувальних установок

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий обслуговуванням збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрiбного дроблення та пакування

36

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

36

Контролер продукцiї збагачення

36

Люковий

36

Маркувальник

36

Мастильник

36

Машинiст вентиляцiйної та аспiрацiйної установок

36

Машинiст дробильно-помельно-сортувальних механiзмiв

36

Машинiст екскаватора, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках

36

Машинiст електровоза, зайнятий роботою на збагачувальних фабриках

36

Машинiст живильника

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст розфасувально-пакувальних машин, зайнятий веденням процесу пакування готової продукцiї та виробiв на пакувальних машинах рiзних типiв; обслуговуванням гiдравлiчної пресувально-пакувальної машини

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий роботою у цехах грубого та дрiбного дроблення та пакування

36

Пошивник лимарно-сiдельних виробiв, зайнятий у цехах грубого та дрiбного дроблення та пакування

36

Пробовiдбiрник

36

Регулювальник азбестозбагачувального устаткування

36

Робiтники електромеханiчних та ремонтно-будiвельних цехiв збагачувальних фабрик, безпосередньо зайнятi на роботах у цехах грубого та дрiбного дроблення та пакування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий замiною та ремонтом сiток

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та ремонтом збагачувального устаткування безпосередньо у цехах грубого та дрiбного дроблення та пакування

36

Сортувальник, зайнятий на роботах, пов’язаних з перечищенням та пiдсортуванням азбесту

36

Столяр, постiйно зайнятий у цехах грубого та дрiбного дроблення

36

Сушильник

36

Керiвники i фахiвцi

Начальник змiни, майстер змiни, технолог, механiк та енергетик цехiв грубого та дрiбного дроблення та пакування збагачувальних фабрик

36

Збагачення i переробка руд, що мiстять миш’як

Робiтники, керiвники та фахiвцi випалювального цеху, якi працюють позмiнно

36

Збагачення п’єзооптичної сировини

Інженер старший, iнженер, технiк старший та технiк, безпосередньо зайнятi повний робочий день у виробництвi збагачення п’єзооптичної сировини

36

Робiтники всiх професiй, безпосередньо зайнятi повний робочий день на збагаченнi п’єзооптичної сировини

36

Динасове виробництво

Видобування, збагачення та переробка кварцу та кварцитiв

Робiтники

Робiтники, постiйно зайнятi:

видобуванням, транспортуванням, збагаченням, дробленням, сортуванням, помелом та шихтуванням кварцу та кварцитiв;

36

приготуванням динасової маси та мертелiв, пресуванням та формуванням динасових вогнетривiв;

36

сушiнням, сортуванням (сирцю та готової продукцiї), зварюванням, випалюванням, вивантаженням, пакуванням та пооперацiйним контролем напiвфабрикатiв та готової продукцiї динасових виробiв, мертелiв та кварцитiв;

36

ремонтом вогнетривкого мурування теплових технологiчних агрегатiв, чищенням та пiдготуванням їх до роботи та кладiнням подин пiчних вагонiв;

36

ремонтом та утриманням технологiчного устаткування, виробничої вентиляцiї та прибиранням виробничих примiщень

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер виробничої дiльницi, майстер старший виробничої дiльницi, механiк цеху, електрик цеху, начальник змiни, безпосередньо зайнятi повний робочий день на виробничих дiльницях

36

Брикетування, спiкання, прожарювання, випалювання та сушiння руд, концентратiв та iнших матерiалiв (крiм свинцевих)

Брикетування

Робiтники

Машинiст брикетного преса, зайнятий у виробництвi кадмiю та кобальту

36

Спiкання та прожарювання

Агломератник

36

Дозувальник, зайнятий у виробництвi глинозему на обслуговуваннi печей спiкання

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий в агломерацiйних цехах

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Прожарювач

36

Слюсар-ремонтник та робiтник з ремонту металургiйного устаткування, зайнятi ремонтом металургiйного устаткування в агломерацiйних цехах

36

Шихтувальник

36

Шихтовi вiддiлення

Дозувальник

36

Дробильник

36

Змiшувальник

36

Машинiст дробильно-помельно-сортувальних механiзмiв

36

Машинiст просiювальних установок

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий прибиранням обпаленого агломерату

36

Транспортувальник

36

Цехи та вiддiлення спiкання

Робiтники

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Мастильник, що обслуговує стрiчковi машини

36

Слюсар-ремонтник та робiтник з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Транспортувальник, зайнятий на вiдкочуваннi агломерату

36

Керiвники

Майстер цеху спiкання та прожарювання

36

Випалювання

Робiтники

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий веденням процесу класифiкацiї пiску iз шламової пульпи, недогарка та частки металу у ваннах класифiкатора

36

Вогнетривник, зайнятий на кладцi, футеровцi та ремонтi металургiйного устаткування

36

Дробильник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Завантажувач шихти

36

Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей

36

Кочегар технологiчних печей

36

Мастильник

36

Машинiст (кочегар) котельнi, зайнятий вилученням шлаку та золи iз топок та бункерiв виробничої котельнi та пiддувал газогенераторiв

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст млина, зайнятий на подрiбненнi файнштейна

36

Машинiст просiювальних установок, зайнятий на просiюваннi недогарка

36

Обпалювач

36

Прибиральник виробничих примiщень, зайнятий у цехах випалювання

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Транспортувальник (такелажнi роботи)

36

Транспортувальник, зайнятий над випалювальними печами

36

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора

36

Форсунник

36

Чистильник, зайнятий очищенням вiд сажi та золи топок, газоходiв i димоходiв виробничих печей та сушильних установок у випалювальних цехах

36

Керiвники

Майстер змiни у випалювальному цеху

36

Сушiння

Машинiст (кочегар) котельнi, кочегар технологiчних печей, зайнятi обслуговуванням сушильних печей, барабанiв

36

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання

36

Сушильник

36

Транспортувальник, зайнятий у сушильних цехах, вiддiленнях

36

Сушильнi вiддiлення

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Мастильник

36

Машинiст живильника, зайнятий завантаженням сушильних печей та барабанiв

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Пiдсобний робiтник

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуваннi металургiйного устаткування

36

Стропальник

36

Цехи (вiддiлення) сушiння-шихтування пiритних концентратiв та свинцево-олов’яних кекiв

Робiтники

Контролер продукцiї кольорової металургiї, зайнятий на контролi якостi продукцiї в примiщеннях цих цехiв (вiддiлень)

36

Машинiст ексгаустера

36

Пробовiдбiрник

36

Керiвники

Майстер змiни, зайнятий у сушильних цехах та вiддiленнях

36

2. Металургiя та виробництво коксу

Чорна металургiя та виробництво коксопродуктiв

Доменне виробництво

Верховий доменної печi, зайнятий завантажуванням шихтових матерiалiв ручним способом на колошниках доменних печей

36

Прокатне виробництво

Робiтники, безпосередньо зайнятi прокатом кровельного залiза з пiдсмiчуванням

36

Робiтники, безпосередньо зайнятi на гарячому прокатi ручним способом тонколистової електротехнiчної (трансформаторної та динамної) сталi

36

Виробництво феросплавiв

Робiтники

Дозувальник, зайнятий дозуванням шихти для виплавлення кременистих сплавiв

36

Обпалювач, зайнятий вiдновленням двоокису марганцю вуглеводнями мазуту

36

Плавильник, зайнятий у процесi плавлення п’ятиокису ванадiю

36

Робiтники, постiйно та безпосередньо зайнятi одержанням металевого хрому та хромовмiсних сплавiв алюмiнотермiчним методом

36

Робiтники, зайнятi безпосередньо виплавленням кременистих сплавiв у вiдкритих дугових печах

36

Робiтники, постiйно та безпосередньо зайнятi у виробництвi ферованадiю

36

Шихтувальник, зайнятий пiдготовкою шихти для виплавлення кременистих сплавiв

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi, безпосередньо та постiйно зайнятi позмiнно:

на виплавленнi кременистих сплавiв у вiдкритих дугових печах;

36

на виробництвi ферованадiю;

36

одержанням металевого хрому та хромовмiсних сплавiв алюмiнотермiчним методом

36

Виробництво коксопродуктiв

Апаратник перегонки, зайнятий обслуговуванням трубчастої печi пiд час роботи з пеком у смолоперегiнному цеху

36

Апаратник перегонки, зайнятий у смолоперегiнному цеху пiд час роботи з пеком

36

Апаратник iз завантаження пеку, апаратник одержання високотемпературного пеку, зайнятi у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу

36

Барильєтник, зайнятий пiд час роботи у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу на пекових печах

36

Вантажник, зайнятий навантажуванням та розвантажуванням пеку навалом

36

Газiвник коксових печей, зайнятий у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу на пекових печах

36

Дверевий, зайнятий у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу на пекових печах

36

Заливальник коксу, зайнятий у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу на пекових печах

36

Машинiст коксових машин, зайнятий у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу на пекових печах

36

Машинiст крана (кранiвник), машинiст бульдозера та машинiст навантажувача автомобiльного, зайнятi на роботах з пеком

36

Розливальник хiмiчної продукцiї, зайнятий розливанням пеку у смолоперегiнному цеху

36

Тунельник, зайнятий у виробництвi кам’яновугiльного та пекового коксу на пекових печах

36

Чистильник, зайнятий очищенням апаратури пекових печей

36

Загальнi професiї чорної металургiї та виробництва коксу

Робiтники, зайнятi очищенням газопроводу доменних та мартенiвських печей

36

Виробництво кольорових металiв

Виплавка металiв та сплавiв (крiм свинцю)

Плавильнi цехи

Водiй електро- та автовiзка

36

Водiй навантажувача

36

Газорiзальник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Завантажувач шихти

36

Заливальник металу, зайнятий вiдливкою анодних виливниць

36

Конвертерник

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї

36

Ливарник кольорових металiв, зайнятий розливом металiв та сплавiв

36

Машинiст електровоза

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст просiювальних установок, зайнятий просiюванням цинкового пилу

36

Обпалювач, зайнятий на випусканнi розжареного клiнкеру

36

Оброблювач вторинних шламiв

36

Оператор пульта керування

36

Печовий у виробництвi цинкового пилу

36

Плавильник

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Прибиральник шлаку та оборотних матерiалiв

36

Пробовiдбiрник

36

Раймiвник дистиляцiйних печей

36

Розливальник кольорових металiв та сплавiв

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Слюсар-сантехнiк, зайнятий обслуговуванням металургiйних агрегатiв

36

Транспортувальник (обслуговування механiзмiв)

36

Транспортувальник (такелажнi роботи)

36

Форсунник, зайнятий на печах та котлах для рафiнування металу

36

Хлораторник з приготування двохлористого олова

36

Чистильник продукцiї, зайнятий очищенням сурми

36

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу

36

Цехи хлорування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Вiддiлення переробки шлакiв методом сублiмацiї на ф’юмiнг-установцi (у виробництвi олова)

Завантажувач шихти

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий обслуговуванням мостового крана, керуванням грейферним краном ф’юмiнг-установки

36

Плавильник

36

Стропальник

36

Форсунник

36

Черговий та ремонтний персонал

36

Шихтувальник

36

Металургiйнi цехи

Стропальник, постiйно зайнятий у металургiйних цехах

36

Рiзнi роботи

Робiтники

Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом плавильних печей

36

Дробильник, зайнятий дробленням флюсiв та оборотних матерiалiв

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий на пiдстанцiї плавильних печей

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий керуванням тельфера або електроталi

36

Робiтники, зайнятi у пiровiддiленнi цеху переробки пилу

36

Транспортувальник, зайнятий на подаваннi окислiв металу та цинкового пилу

36

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням та вивантаженням флюсiв та оборотних матерiалiв

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням окислiв металу та цинкового пилу

36

Чистильник, зайнятий очищуванням анодiв та печей вiд дросiв

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер металургiйного (плавильного) цеху

36

Керiвники i фахiвцi, безпосередньо зайнятi у пiровiддiленнi цеху перероблення пилу

36

Виробництво свинцю

Робiтники

Агломератник

36

Апаратник випарювання, зайнятий на регенерацiї лугiв

36

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий вилуговуванням продуктiв з вiдходiв виробництва

36

Бункерувальник, зайнятий у шихтувальному вiддiленнi агломерацiйного цеху

36

Гардеробник, зайнятий у санiтарно-побутових примiщеннях

36

Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням) кекiв та штейну

36

Завантажувач шихти

36

Змiшувальник

36

Конвертерник

36

Кочегар технологiчних печей, зайнятий обслуговуванням рафiнувальних котлiв, печей та котлiв Перкiнса

36

Лебiдник, зайнятий на колошниковому майданчику

36

Машинiст (кочегар) котельнi, зайнятий обслуговуванням котлiв-утилiзаторiв

36

Машинiст вентиляцiйної та аспiрацiйної установок, зайнятий обслуговуванням димососiв

36

Машинiст ексгаустера

36

Машинiст електровоза, зайнятий завантаженням шахтних плавильних печей, обслуговуванням плавильних печей

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий у виробництвi свинцю, на прибираннi шлаку

36

Машинiст скiпового пiдiймача

36

Обпалювач, зайнятий випалюванням або спiканням матерiалiв у печах

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий у плавильних цехах

36

Печовий на вельц-печах

36

Плавильник, зайнятий у процесах вiдновної плавки в печах свинцевого агломерату та свинцевомiстких матерiалiв; плавки руди або агломерату вогневого та кисневого рафiнування свинцю; приготування свинцево-кальцiєвої або iншої лiгатури та її завантаження; купеляцiї свинцю; оглядом та чищенням фурм, випусканням гарячого шлаку; на грануляцiї шлаку

36

Прибиральник шлаку та оборотних матерiалiв

36

Прожарювач, зайнятий завантаженням свинцевовмiсних матерiалiв (концентратiв, пилу та оборотних матерiалiв)

36

Робiтники, зайнятi знепилюванням, пранням, лагодженням спецодягу та спецвзуття

36

Робiтники, зайнятi профiлактичним ремонтом газоходiв та вентиляцiйних систем

36

Робiтники, зайнятi на будiвельних та монтажних роботах у дiючих цехах з виробництва свинцю (плавильних, агломерацiйних, рафiнувальних, дистиляцiйних, купеляцiйних та ф’юмiнгових)

36

Робiтники, зайнятi механiчним сортуванням коксу у закритих примiщеннях

36

Робiтники, зайнятi шихтоподаванням бiля плавильних печей

36

Розливальник кольорових металiв та сплавiв

36

Стропальник

36

Транспортувальник (обслуговування механiзмiв)

36

Транспортувальник, зайнятий доставлянням та вивантаженням руд, концентратiв та шихти до печей, а також веркблею

36

Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням елеватора

36

Чистильник, зайнятий очищенням роторiв та трубопроводiв вентиляцiйних систем i очищенням печей та газоходiв вiд свинцевого пилу

36

Шихтувальник

36

Металургiйний цех

Контролер продукцiї кольорової металургiї

36

Оператор пульта керування

36

Пробовiдбiрник

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Гарячi дiльницi роботи

Робiтники

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Робiтники, зайнятi ремонтом устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер, механiк старший, механiк, електрик змiн, начальник цеху та заступник начальника цеху агломерацiйних, плавильних, рафiнувальних, ф’юмiнгових та купеляцiйних цехiв

36

Начальник цеху та заступник начальника цеху, механiк та електрик гiдрометалургiйного та пилоуловлювального цехiв

36

Виробництво ртутi

Робiтники

Апаратник нейтралiзацiї

36

Вiдбивник ртутi, зайнятий на ручному вiдбиваннi, на механiчному вiдбиваннi

24

Взуттьовик з ремонту спецвзуття

36

Дробильник, зайнятий дробленням руди

36

Завантажувач шихти

36

Конденсаторник

24

Машинiст iз прання та ремонту спецодягу

36

Машинiст живильника, зайнятий завантаженням живильника

36

Машинiст скiпового пiдiймача

36

Обпалювач, зайнятий веденням процесу випалювання сировини та матерiалiв

36

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання

36

Ремонтувальник респiраторiв та протигазiв

36

Робiтник виробничих лазень

36

Робiтники пiдсобних та допомiжних цехiв i служб за час роботи у дiючому металургiйному цеху

36

Робiтники, зайнятi на дiльницi очищення ртутi

36

Розливальник ртутi

36

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

36

Сушильник, зайнятий сушiнням ртутно-сурм’яних концентратiв

36

Транспортувальник, зайнятий вивантаженням недогарка та шлаку з бункера печi

36

Шихтувальник, зайнятий дробленням руди та приготуванням шихти з руди та концентрату

36

Плавильнi цехи

Робота всерединi плавильних цехiв

Контролер продукцiї кольорової металургiї

36

Мастильник

36

Машинiст брикетного преса

36

Пiдсобний робiтник

36

Пiрометрист

36

Пiчник

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Пробовiдбiрник

36

Склодув

36

Тесляр

36

Робота у плавильних цехах

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Машинiст насосних установок

36

Пробовiдбiрник

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Переробка недогаркiв

Робiтники

Бункерувальник

36

Водiй навантажувача

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Лебiдник

36

Люковий

36

Машинiст екскаватора

36

Машинiст просiювальних установок

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер основної виробничої дiльницi плавильних цехiв

36

Іншi керiвники та фахiвцi плавильних цехiв

36

Начальник дiльницi, механiк, майстер, зайнятi на переробцi недогаркiв

36

Виробництво алюмiнiю, силумiну та кремнiю

Анодник у виробництвi алюмiнiю

36

Апаратник з вирощування монокристалiв та стрiчок, зайнятий одержанням напiвпровiдникових матерiалiв

36

Виливальник-заливальник металу

36

Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням) пеку, анодної та подової маси

36

Електролiзник розплавлених солей

36

Електрослюсар-контактник, зайнятий замiрюванням напруги на шунтах ванн, температури електролiту у ваннах

36

Монтажник з ремонту ванн, зайнятий монтажем, демонтажем та спецремонтом електролiзних ванн

36

Монтажник з ремонту ванн, футерувальник-шамотник з ремонту ванн; машинiст крана (кранiвник), електрослюсар-контактник, слюсар-ремонтник; заливальник металу, що виконує роботу iз заливки подових секцiй електролiзерiв; електрогазозварник — всi, безпосередньо зайнятi на ремонтi електролiзерiв повний робочий день у цехах капiтального ремонту електролiзерiв на виробництвi алюмiнiю

36

Плавильник, зайнятий розливанням алюмiнiю та силумiну

36

Робiтники та майстри, зайнятi у дробильно-шихтарних та пiчних цехах (вiддiленнях) в електротермiчному виробництвi силумiну та кремнiю способом сплавлення електролiтичного алюмiнiю з кристалiчним кремнiєм

36

Робiтники, зайнятi плавкою та флотацiєю крiолiту

36

Розливальник кольорових металiв та сплавiв, зайнятий розливанням алюмiнiю та силумiну

36

Футерувальник-шамотник з ремонту ванн, зайнятий ремонтом електролiзних ванн у дiючих корпусах

36

Хлораторник

36

Шлiфувальник, зайнятий шлiфуванням площин нiпелей та шинок на наждачному верстатi

36

Електролiзнi корпуси

Водiй навантажувача, водiй електро- та автовiзка, зайнятi в електролiзних корпусах

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий на виробничих дiльницях електролiзних ванн, ремонтом мостових кранiв у електролiзних корпусах

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Слюсар-ремонтник та робiтники, зайнятi ремонтом мостових кранiв у електролiзних корпусах, а також безпосередньо зайнятi обслуговуванням та ремонтом устаткування на виробничих дiльницях електролiзних ванн

36

Чистильник, зайнятий очищенням газоходiв та шинних каналiв

36

Електротермiчнi цехи (вiддiлення) з виробництва силумiну та кремнiю способом сплавлення електролiтичного алюмiнiю з кристалiчним кремнiєм

Робiтники

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Мастильник

36

Регулювальник електродiв

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Керiвники

Майстер електролiзних цехiв

36

Виробництво магнiю

Робiтники

Виливальник-заливальник металу, зайнятий електролiзом магнiю

36

Електролiзник розплавлених солей, зайнятий у виробництвi магнiю

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у прожарювальних, плавильних, електролiзних цехах та вiддiленнях

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий монтажем та демонтажем ванн та печей

36

Електрослюсар-контактник, зайнятий замiрюванням напруги на шунтах ванн, температури електролiту у ваннах

36

Електрослюсар-контактник, робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Завантажувач шихти

36

Ливарник кольорових металiв

36

Машинiст компресорних установок, зайнятий подаванням хлору в цеху

36

Монтажник з ремонту ванн та монтажник з ремонту печей, зайнятi монтажем та демонтажем ванн та печей

36

Плавильник, зайнятий веденням процесу плавки, рафiнування та розливання магнiю та магнiєвих сплавiв

36

Пробовiдбiрник, зайнятий вiдбором проб хлору

36

Прожарювач

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий у компресорнiй хлору, монтажем та демонтажем ванн та печей

36

Травильник, зайнятий на роботах з магнiєм

36

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням сировини та продукцiї

36

Хлораторник

36

Хлоропровiдник

36

Плавильнi та електролiзнi цехи та вiддiлення

Водiй навантажувача

36

Водiй електро- та автовiзка

36

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургiйного устаткування

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Слюсар-ремонтник та робiтники, зайнятi обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Тесляр

36

Прожарювальнi цехи та вiддiлення

Робiтники

Машинiст крана (кранiвник)

36

Слюсар-ремонтник та робiтники, зайнятi обслуговуванням металургiйного устаткування

36

Керiвники

Майстер хiмiчних та електролiзних цехiв

36

Виробництво титану

Робiтники

Апаратник у виробництвi титану й рiдкiсних металiв

36

Апаратник з вирощування монокристалiв та стрiчок

36

Апаратник з хiмiчного оброблення напiвпровiдникових матерiалiв, готувач шихти напiвпровiдникових матерiалiв та оператор прецизiйного рiзання, зайнятий доводкою

36

Вибивальник титанової губки

36

Вогнетривник, зайнятий у виробництвi титану

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий у виробництвi титану

36

Монтажник реакцiйних апаратiв, зайнятий на дiльницях вiдновлення та сепарацiї

36

Монтажник реакцiйних апаратiв, зайнятий ремонтом та вiдновленням реакцiйних апаратiв

36

Печовий з перероблення титановмiсних та рiдкiсноземельних матерiалiв

36

Печовий на вiдновленнi й дистиляцiї титану та рiдкiсних металiв

36

Плавильник, зайнятий на печах плавки шлакiв

36

Регулювальник електродiв, зайнятий на рудотермiчних печах

36

Робiтники, безпосередньо зайнятi у вiддiленнях та на дiльницях хлорування та ректифiкацiї титанової сировини (шлакiв)

36

Робiтники, зайнятi у цехах, вiддiленнях (дiльницях) вiдновлення тетрахлориду та сепарацiї металу у виробництвi металевого титану

36

Травильник, зайнятий травленням чушок магнiю

36

Транспортувальник, зайнятий транспортуванням гарячих зливкiв магнiю

36

Цехи, вiддiлення (дiльницI) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду)

Апаратник очищення стiчних вод, зайнятий знешкодженням та нейтралiзацiєю промислових стiчних вод

36

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургiйного устаткування

36

Газорятiвник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї

36

Машинiст компресорних установок, зайнятий обслуговуванням амiачних установок

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст холодильних установок

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий на господарських роботах та на складi рiдкого хлору

36

Пробовiдбiрник

36

Робiтники, зайнятi у цехах, вiддiленнях (дiльницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду)

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Чистильник, зайнятий чищенням устаткування

36

Дiльниця приготування напiвпродуктiв iз застосуванням пеку

Дозувальник

36

Дробильник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, постiйно зайнятий на цiй дiльницi

36

Змiшувальник

36

Машинiст брикетного преса, постiйно зайнятий роботою з пеком

36

Машинiст млинiв

36

Слюсар-ремонтник, постiйно зайнятий на цiй дiльницi

36

Шихтувальник

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер, зайнятий на складi рiдкого хлору виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду)

36

Майстер, механiк, електрик та енергетик, зайнятi на дiльницях вiдновлення тетрахлориду та очищення чотирихлористого титану

36

Керiвники та фахiвцi, безпосередньо зайнятi у вiддiленнях та на дiльницях хлорування та ректифiкацiї титанової сировини (шлакiв)

36

Виробництво чотирихлористого титану (з лопаритових концентратiв)

Робiтники

Апаратник у виробництвi титану та рiдкiсних металiв, зайнятий ректифiкацiєю та дистиляцiєю тетрахлориду, а також одержанням особливо чистих окислiв та хлоридiв

36

Апаратник приготування брикетної сумiшi

36

Апаратник очищення стiчних вод

36

Апаратник нейтралiзацiї

36

Дозувальник

36

Машинiст брикетного преса, зайнятий брикетуванням матерiалiв

36

Машинiст компресорних установок, зайнятий концентрацiєю газоподiбного хлору

36

Машинiст млинiв

36

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, зайнятий сухим та мокрим газоочищенням та електростатичним осадженням пилу; машинiст установок для пиловловлювання

36

Печовий з перероблення титановмiсних та рiдкiсноземельних матерiалiв, зайнятий коксуванням брикетiв та хлоруванням коксованих брикетiв

36

Печовий на вiдновленнi та дистиляцiї титану i рiдкiсних металiв, зайнятий на ректифiкацiї та дистиляцiї тетрахлориду

36

Робiтники, зайнятi видаленням вiдходiв та переробкою пiчного недогарка та хлоридiв

36

Хлоропровiдник

36

Шихтувальник

36

Керiвники i фахiвцi

Начальник дiльницi (майстер старший) та майстер змiни дiльниць коксування та хлорування

36

Начальник цеху та заступники начальника цеху, майстер та начальник дiльниць: виробництва у цехах переробки лопаритового розмелювання, брикетування та переробки твердих хлоридiв, ректифiкацiї та дистиляцiї тетрахлориду; майстер з обслуговування вентиляцiйних установок, контрольно-вимiрювальних приладiв та пiдготовки концентрату

36

Механiк та енергетик дiльницi коксування та хлорування

36

Керiвники i фахiвцi, зайнятi дослiдними роботами, пов’язаними з переробкою лопаритових концентратiв

36

Майстер змiни дiльницi подавання хлору в iзольованому примiщеннi

36

Загальнi професiї виробництва титану з лопаритового концентрату

Вантажник, зайнятий навантаженням лопаритових концентратiв

36

Водiй електро- та автовiзка

36

Газорятiвник

36

Гардеробник, зайнятий прийманням та видаванням брудного спецодягу, прийманням та видаванням чистого спецодягу

36

Гумiвник металовиробiв

36

Комiрник, зайнятий роздаванням та прийманням iнструменту

36

Машинiст iз прання та ремонту спецодягу, зайнятий вибиванням та ремонтом брудного спецодягу, пранням спецодягу

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий на усiх дiльницях

36

Монтажник санiтарно-технiчних систем i устаткування, зайнятий обслуговуванням технологiчного устаткування

36

Прибиральник службових примiщень, зайнятий прибиранням побутових примiщень

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

36

Транспортувальник, зайнятий вивезенням вiдходiв виробництва та транспортуванням лопаритових концентратiв

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах з лопаритовими концентратами

36

Цехи переробки лопаритового концентрату

Дозиметрист

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї

36

Монтажник реакцiйних апаратiв

36

Пробовiдбiрник, зайнятий вiдбором проб

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту металургiйного устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуваннi металургiйного устаткування

36

Тесляр

36

Токар

36

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування

36

Виробництво рiдкiсних металiв

Робiтники

Агломератник

36

Апаратник з вирощування монокристалiв та стрiчок

36

Апаратник з хiмiчного оброблення напiвпровiдникових матерiалiв, зайнятий обробленням чистих рiдкiсних металiв

36

Апаратник у виробництвi титану й рiдкiсних металiв

36

Апаратник хiмводоочищення

36

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий веденням процесу освiтлення розчинiв, згущення та промивки шламiв, гiдратiв, розчинiв целюлозної та гiдратної пульпи

36

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий знешкодженням та нейтралiзацiєю розчинiв, сульфатизацiєю

36

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургiйного устаткування

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст млинiв

36

Машинiст просiювальних установок

36

Монтажник реакцiйних апаратiв

36

Печовий з вiдновлення i дистиляцiї титану та рiдкiсних металiв, зайнятий вiдновленням окислiв

36

Пресувальник твердих сплавiв

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Прожарювач

36

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики

36

Слюсар-ремонтник, монтажник санiтарно-технiчних систем i устаткування та робiтники, зайнятi ремонтом, монтажем та обслуговуванням устаткування

36

Сушильник, зайнятий сушiнням матерiалiв у вакуум-сушильнiй установцi

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням, дозуванням напiвфабрикатiв та готової продукцiї в тару

36

Чистильник продукцiї

36

Шихтувальник

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер, механiк, електрик дiльницi (цеху)

36

Переробка радiоактивної рiдкiсноземельної сировини

Робiтники

Гiдрохiмiчнi та електрометалургiйнi цехи

Дозиметрист

36

Дослiдники на дослiдних установках пiд час переробки концентратiв

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Робiтники, зайнятi прибиранням цехiв, вивезенням вiдходiв та демонтованого устаткування, роздаванням та прийманням iнструменту

36

Ремонтнi, будiвельнi та монтажнi робiтники допомiжних цехiв та стороннiх органiзацiй пiд час роботи у цих цехах не менше половини робочого часу

36

Слюсар-ремонтник та iншi черговi та ремонтнi робiтники

36

Іншi роботи пiд час переробки радiоактивної рiдкiсноземельної сировини

Гардеробник

36

Робiтники газоочисних установок та очищення стiчних вод

36

Робiтники, зайнятi вибиванням, пранням та ремонтом спецодягу i прибиранням санпропускникiв

36

Робiтники, зайнятi дробленням, завантаженням у реактор, розчиненням та осадженням плаву хлоридiв

36

Робiтники, зайнятi вивантаженням торiєвого осаду

36

Робiтники, зайнятi розвантаженням вагонiв та доставлянням радiоактивної сировини

36

Робiтники, зайнятi хлоруванням сировини, кристалiзацiєю, iонним обмiном та розкриванням радiоактивного концентрату

36

Робiтники, зайнятi на роботах на складi сировини та вiдходiв радiоактивних речовин

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi у гiдрохiмiчних, електрометалургiйних та допомiжних цехах, пов’язаних з переробленням концентратiв

36

Керiвники та фахiвцi, зайнятi на роботах на складi сировини та вiдходiв радiоактивних речовин

36

Електролiз свинцю, цинку, кобальту та кадмiю

Робiтники та майстри, зайнятi в електролiзних цехах

36

Електролiз мiдi, нiкелю та iнших кольорових металiв

Робiтники

Електролiзник розплавлених солей

36

Катодник, зайнятий пiдготовкою матриць або катодiв, посадкою їх у ванни та здиранням з них металу

36

Плавильник, зайнятий плавленням анодiв

36

Цехи електролiзу нiкелю

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургiйного устаткування

36

Електролiзник водних розчинiв

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Слюсар-ремонтник та робiтник, зайнятi ремонтом устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування

36

Шламiвник електролiтних ванн

36

Керiвники

Майстер, зайнятий у цеху електролiзу нiкелю

36

Перетворювальнi та ртутно-перетворювальнi пiдстанцiї (електролiз кольорових металiв)

Працiвники ртутно-перетворювальних пiдстанцiй, постiйно зайнятi обслуговуванням дiючих ртутно-випрямних агрегатiв

36

Робiтники, зайнятi перебиранням та ремонтом ртутних випрямлячiв

36

Виробництво металевих порошкiв, пудри, пилу, сульфату нiкелю та металокерамiчних виробiв методом порошкової металургiї

Апаратник у виробництвi металевих порошкiв, зайнятий на розсiвi, завантажуваннi та вивантажуваннi порошкiв, пудри та пилу

36

Апаратник у виробництвi металевих порошкiв, зайнятий веденням процесу приготування порошка шляхом розмелювання у млинах з наступним просiюванням, а також приготування пудри з кольорових металiв шляхом розмелювання в iнертному середовищi

36

Апаратник у виробництвi металевих порошкiв, зайнятий полiруванням алюмiнiєвої та бронзової пудри

36

Апаратник у виробництвi металевих порошкiв, зайнятий веденням процесу сушiння, промивання, вiджимання, подрiбнення, змiшування порошкiв

36

Грохотник

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. зайнятий в основних цехах та вiддiленнях виробництва порошкiв, пудри та пилу

36

Змiшувальник, зайнятий змiшуванням порошкiв та порошкових сумiшей

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий у цехах та вiддiленнях виробництва порошкiв, пудри, пилу

36

Машинiст млинiв, зайнятий у виробництвi алюмiнiєвої пудри та на обробцi порошкоподiбного алюмiнiєвого шлаку

36

Машинiст просiювальних установок

36

Обпалювач

36

Печовий з вiдновлення нiкельового порошку

36

Плавильник, зайнятий на вiдбивних печах та на дистиляцiї цинкової пiни

36

Прибиральник виробничих примiщень, зайнятий прибиранням цехiв

36

Слюсар-ремонтник та робiтники, зайнятi ремонтом устаткування та слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування в основних цехах та вiддiленнях виробництва порошкiв, пудри та пилу

36

Спiкальник, зайнятий спiканням твердосплавних виробiв

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням готової продукцiї

36

Формувальник ручного формування, зайнятий формуванням карборунду у виробництвi цинкового порошку

36

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу

36

Шихтувальник, зайнятий дозуванням металевих порошкiв та порошкових сумiшей

36

Переробка електролiтних та цiанiстих шламiв, що мiстять дорогоцiннi метали та рiдкiснi елементи (золото-срiбний сплав, платиноїди, селен та телур)

Робiтники

Апаратник у виробництвi титану i рiдкiсних металiв, зайнятий на процесi одержання селену або телуру

36

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий веденням процесу класифiкацiї шламiв

36

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий видаленням мiдi з шламiв

36

Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та ремонтом металургiйного устаткування

36

Дробильник, зайнятий дробленням шлакiв (вiд плавки електролiтних та цiанiстих шламiв)

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Комiрник, зайнятий прийманням цiанiстих шламiв, золото-срiбного сплаву, селену та телуру

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї, зайнятий контролем якостi продукцiї

36

Машинiст iз прання та ремонту спецодягу ручним способом

36

Обпалювач, зайнятий випалюванням (спiканням) шламiв

36

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, машинiст установок для пиловловлювання

36

Паяльщик по вiнiпласту

36

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)

36

Плавильник, зайнятий плавкою та рафiнуванням шламiв та плавкою селену

36

Пробовiдбiрник, зайнятий випробуванням електролiтних та цiанiстих шламiв, золото-срiбного сплаву, селену та телуру

36

Слюсар-ремонтник та робiтники з ремонту устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий на обслуговуваннi устаткування

36

Чистильник продукцiї, зайнятий обробкою золото-срiбного сплаву

36

Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та прибиранням пилу, шлакiв

36

Шихтувальник

36

Керiвники

Майстер та майстер контрольний

36

Афiнаж, виробництво солей та металокерамiчних контактiв та обробка дорогоцiнних металiв

Робiтники

Апаратник у виробництвi дорогоцiнних металiв

36

Апаратник у виробництвi металевих порошкiв, зайнятий веденням процесу сушiння, промивки, змiшування, подрiбнення та фiльтрацiї порошкiв

36

Електролiзник водних розчинiв, зайнятий обробкою металiв, важких сплавiв та напiвпродуктiв

36

Машинiст насосних установок, зайнятий перекачуванням кислот

36

Плавильник, зайнятий на плавцi дорогоцiнних металiв та сплавiв; на плавцi проб у муфельнiй печi або горнi, що постiйно працює у цехах афiнажного та хiмiчно-металургiйного виробництва

36

Приймальник дорогоцiнних металiв та сировини, зайнятий прийманням сировини, напiвфабрикатiв та готової продукцiї

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням солей срiбла та порошкiв дорогоцiнних металiв

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий розважуванням та розфасуванням солей срiбла та порошкiв дорогоцiнних металiв

36

Цементаторник

36

Чистильник, зайнятий очищенням та ремонтом газоходiв, котлiв та виробничих печей

36

Афiнажнi, електролiзнi та хiмiчно-металургiйнi цехи

Машинiст iз прання та ремонту спецодягу, зайнятий пранням спецодягу ручним способом

36

Пiдсобний робiтник; робiтники, зайнятi зливанням, наливанням та транспортуванням кислот, електролiту та iнших агресивних рiдин

36

Слюсар-ремонтник, монтажник санiтарно-технiчних систем та устаткування, зайнятi обслуговуванням та ремонтом кислотних комунiкацiй, кислотосховищ та трубопроводiв

36

Черговий та ремонтний персонал

36

Основнi цехи афiнажних заводiв

Комiрник, зайнятий прийманням та зберiганням дорогоцiнних та рiдкiсних металiв

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї, зайнятий контролем якостi продукцiї

36

Лiфтер, постiйно зайнятий пiдiйманням та спусканням матерiалiв в основних цехах афiнажних заводiв

36

Машинiст iз прання та ремонту спецодягу, зайнятий ремонтом спецодягу

36

Машинiст (кочегар) котельнi, зайнятий обслуговуванням тепломережних бойлерних установок

36

Пiдсобний робiтник

36

Пробовiдбiрник

36

Цехи (вiддiлення) виробництва солей та обробка благородних металiв

Керiвники

Майстер змiни, зайнятий плавкою, афiнажем дорогоцiнних металiв у хiмiчно-металургiйному виробництвi

36

Пилогазовловлювання пiд час виробництва кольорових рiдкiсних та дорогоцiнних металiв та електродiв

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Машинiст (кочегар) котельнi, зайнятий обслуговуванням котлiв-утилiзаторiв, безпосередньо розташованих у плавильних цехах

36

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання, машинiст установок для пиловловлювання

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Ремонтний персонал

36

Слюсар-ремонтник

36

Чистильник, зайнятий чищенням топок, газоходiв, димоходiв

36

Гiдрометалургiя

Виробничi процеси з розкладання, вилуговування, осадження, випарювання, фiльтрацiї, кристалiзацiї, промивання та очищення розчинiв та пульпи, обробка руди та концентратiв кислотами та лугами

Робiтники

Робiтники гiдрометалургiйного цеху та дiльниць з виробництва кобальту, сульфату нiкелю та кадмiю

36

Хлораторник

36

Чистильник, постiйно зайнятий очищенням та ремонтом усерединi резервуарiв, бакiв, цистерн та мiсткостей з-пiд хiмiчних речовин у виробництвi глинозему

36

Гiдрометалургiйне (очисне) вiддiлення цеху електролiзу нiкелю

Апаратник-гiдрометалург, зайнятий: веденням процесу фракцiйного видiлення з розчинiв домiшок шляхом розчину гiдратiв, вилуговування, осадження концентратiв, металiв та металоїдiв, пiдiгрiвання та очищення розчину; обробкою кислот, регенерацiєю, очищенням вiд шламiв, кеку та промивкою фiльтрувальних тканин, якi надходять пiсля фiльтрацiї; веденням процесу очищення розчинiв вiд металiв та домiшок i регенерацiєю вiдпрацьованої шихти у перкуляторах (цементаторах)

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Тесляр

36

Фiльтрувальник

36

Керiвники

Майстер змiни у гiдрометалургiйному (очисному) вiддiленнi цеху електролiзу нiкелю

36

Майстер гiдрометалургiйних цехiв та дiльниць з виробництва кобальту, сульфату нiкелю та кадмiю

36

Виробництво твердих сплавiв

Апаратник карбонiзацiї

36

Апаратник печей вiдновлення, зайнятий вiдновленням вольфраму, нiкелю, кобальту та молiбдену

36

Машинiст млинiв, зайнятий розмелюванням металевих порошкiв та сумiшей

36

Машинiст просiювальних установок, зайнятий просiюванням металевих порошкiв на сухих операцiях

36

Плавильник, зайнятий плавкою брикетiв та випуском литих карбiдiв вольфраму

36

Виробництво електродiв

Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей у виробництвi електродiв

36

Дробильник, зайнятий подрiбненням гарячих пересипальних матерiалiв, пекового та нафтового коксу

36

Завантажувач-вивантажувач випалювальних та графiтувальних печей

36

Змiшувальник

36

Машинiст млина, зайнятий подрiбненням вугiлля та коксу

36

Обпалювач

36

Пекоплавильник

36

Пресувальник електродної продукцiї, зайнятий гарячим пресуванням

36

Прожарювач, зайнятий завантаженням матерiалiв у прожарювальну пiч та випусканням прожарених матерiалiв з печi або холодильника, а також веденням процесу прожарювання

36

Просочувальник, зайнятий просочуванням електродних виробiв

36

Стендовик, зайнятий на установках з гама-дефектоскопiї

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням спецпродукцiї

36

Формувальник електродної маси, зайнятий гарячим формуванням

36

Хлораторник електродної продукцiї

36

Чистильник продукцiї, зайнятий очищенням обпаленої та графiтованої електродної продукцiї

36

Шихтувальник

36

Цехи, вiддiлення, дiльницi випалювання, графiтування, литого графiту та змiшувально-пресовi

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Слюсар-ремонтник

36

Цехи, вiддiлення та дiльницi розмелювання та просочування

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Слюсар-ремонтник

36

Цехи графiтування

Електрослюсар-контактник

36

Склад сировини

Машинiст крана (кранiвник)

36

Контроль якостi продукцiї

Контролер продукцiї кольорової металургiї, зайнятий на установках з гамма-дефектоскопiї

36

Загальнi професiї у виробництвi кольорових металiв

Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у цехах магнiєвого лиття

36

Кварцодув, постiйно зайнятий виробленням хiмiчного посуду з жаротривкого скла

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї, зайнятий контролем рiдкого металу магнiєвих сплавiв

36

Машинiст дробильно-помельно-сортувальних механiзмiв та розподiлювач робiт, зайнятi на гарячих дiльницях плавильних та ливарних цехiв магнiєвого лиття

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий у ливарних, плавильних, травильних, гарячопрокатних цехах та вiддiленнях, включаючи плавильнi цехи заводiв вторинної переробки кольорових металiв, переплавкою брухту та вiдходiв алюмiнiю та його сплавiв iз застосуванням солей хлористого натрiю, фтористого калiю та крiолiту

36

Обпилювач форм та металу сiрчаним порошком, зайнятий у цехах магнiєвого лиття

36

Чистильник, зайнятий очищенням трубопроводiв, каналiв, систем пиловловлювання

36

Допомiжнi цехи та дiльницi чорної та кольорової металургiї

Газове господарство

Газiвник, зайнятий очищенням газопроводу доменних та мартенiвських печей

36

3. Хiмiчне виробництво

Виробництво неорганiчних речовин

Виробництво слабкої азотної кислоти

Робiтники на приготуваннi рiдких окислiв азоту

36

Виробництво мiцної азотної кислоти (всiма методами)

Працiвники, за винятком робiтникiв амiачно-холодильних установок

36

Виробництво фосфорної кислоти

Працiвники камерно-абсорбцiйного вiддiлення у виробництвi фосфорної кислоти термiчної

36

Виробництво фтористого водню та плавiкової кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво синильної кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво рiдкого сiрчистого ангiдриду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво тiонiлхлориду та хлористого сульфурилу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хлору

Вiддiлення електролiзу за ртутним способом

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво рiдкого хлору

Апаратник конденсацiї, апаратник випаровування; зливальник-розливальник, зайнятий розливанням рiдкого хлору у балони та цистерни; машинiст компресорних установок, слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом апаратурного устаткування, начальник змiни та майстер у вiддiленнях (дiльницях) зрiдження та розливання рiдкого хлору

36

Виробництво хлорного вапна та гiпохлориту кальцiю, сульфохлоратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм працiвникiв вiддiлення вапняних печей

36

Виробництво фосгену

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хлористого алюмiнiю

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно у вiддiленнях: хлорування, сублiмацiї, конденсацiї та миття тари; слюсар-ремонтник; слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики; слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляцiї та кондицiювання

36

Виробництво хлорного залiза кристалiчного високотемпературним хлоруванням

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво сiрковуглецю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хлорокису фосфору та тiотрихлористого фосфору

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво крiолiту та фтористого алюмiнiю

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно у вiддiленнях: пiчному, баштовому, насосному, реакцiйному та сушильному

36

Виробництво уралiту

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фтористих натрiю, калiю, бору та магнiю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво тетрафторборату калiю та елегазу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво вуглекислого амонiю та двовуглекислого амонiю

Завантажувач-вивантажувач при роботi ручним способом

36

Виробництво кальцинованої соди, їдкого натру, їдкого калiю, бiкарбонату натрiю, содового плаву, соди природної, соди сирцю

Робiтники на чищеннi пилових камер та гарячої апаратури

36

Виробництво карбiду кальцiю

Вiддiлення дроблення сировинних матерiалiв та пiдготовки електродної маси

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Пiчне вiддiлення

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно, за винятком перелiчених нижче

36

Апаратник сплавлення, шихтувальник, електродник, бригадири, керiвники та фахiвцi, якi працюють позмiнно на немеханiзованих печах

30

Всi iншi вiддiлення та дiльницi

Виробництво цiанистих солей

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Виробництво залiзистоцiанистих калiю (синькалI) та натрiю (синьнатрiю) iз цiанплаву

Робiтники, керiвники i фахiвцi реакторного вiддiлення

36

Виробництво свинцево-лужного сплаву

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм апаратника пiдготовки сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї, комiрника, пiдсобного робiтника

36

Виробництво сiрчанокислого свинцю та перекису свинцю з вiдходiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво силiкату свинцю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво арсенату кальцiю, арсенiту натрiю, арсенiту кальцiю, паризької зеленi, протарсу, фосфiду цинку та iнших неорганiчних отрутохiмiкатiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво чотирихлористого кремнiю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво перекису водню (непрямим органiчним методом)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво перекису водню iншими методами

Робiтники вiддiлення електролiзу (I вiддiлення)

36

Виробництво металевих калiю, натрiю, кальцiю та лiтiю

Робiтники, керiвники i фахiвцi, за винятком дробильника i машинiста мийних машин

36

Виробництво селену металевого та селенистого шламу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво карбонiлу залiза

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм працiвникiв генераторного вiддiлення

36

Виробництво карбонiлу нiкелю

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм працiвникiв генераторного вiддiлення

24

Виробництво цинкового пилу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво йоду сублiмованого

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво твердих каталiзаторiв на основi хрому, нiкелю, марганцю, ванадiю та каталiзаторiв для виробництва амiаку та спиртiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво сполук барiю

Робiтники з дроблення плаву хлорбарiю ручним способом та на одержаннi хлорбарiю на подових печах ручним способом

36

Виробництво корунду

Робiтники, керiвники i фахiвцi вiддiлень: кристалiзацiї, перекристалiзацiї та пiчного

36

Виробництво десульфуратора

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво новооксиду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво сорбентiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно у малоксерному, пресовому, дробильному, розсiювальному, пiчному та сушильному вiддiленнях

36

Виробництво пiногенераторного порошку та пожежогасильних порошкiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно у малоксерному, пресовому, сушильному, дробильному та розсiювальному вiддiленнях

36

Виробництво хiмпоглинача ртутного

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво гiдразин-гiдрату та гiдразин-сульфату

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво «аеросили»

Робiтники, майстер та начальник, якi працюють позмiнно i зайнятi одержанням «аеросили», на дiльницях розмелювання, просiювання, пакування

36

Виробництво органiчних продуктiв

Виробництво 4-хлор-2-амiнофенолу, 2-хлор-5-амiнотолуол-4-сульфокислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво монохлорамiну ХБ та гексахлормеламiну (ДТ-6)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бензатрону, його похiдних та кубового яскраво-фiолетового «К»

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво арилiдiв ацетооцтової кислоти та ациламiнiв: 2, 4-динiтроацетанiлiду, 5-амiно-2-ацетил-амiноанiзолу, оксалiл-парафенiлен-дiамiну, 4-хлор-3-амiно-6-оксалiламiноанiзолу, 4-ацетамiно-1-нафтiламiн-6-сульфокислоти, хлоранiлiду ацетооцтової кислоти, паранiтроацетанiлiду, анiлiду ацетооцтової кислоти, метаксилiдiд-ацетооцтової кислоти, ортотолуiдiд-ацетооцтової кислоти, ацетанiлiду, ацетпараамiнофенолу та iнших аналогiчних хiмiчних речовин цього ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво анiзидинiв, амiнофенолiв, нiтроанiзолiв, нiтрофенетолiв, фенетидинiв, крезидину, нiтроамiноанiзолiв та нiтроамiнофенолiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво анiлiну та його нiтро- та хлорпохiдних, нiтропохiдних толуїдинiв, ксилiдинiв та хлоранiлу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво дiацилгiдразину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво паранiтрохлорбензол-ортосульфокислоти

Робiтники та майстри, якi працюють позмiнно на плавленнi та сульфуваннi ПНХБ

36

Виробництво сульфанiлату

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво нафтiонату

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бензоїлхлориду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво параоксидифенiламiну, виробництво екстралiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво етилованих та метилованих ароматичних амiнiв та їх похiдних: диметиланiлiну, етилбензиланiлiну, моноетиланiлiну, диетиланiлiну, етилортотолуїдину, паранiтродiетиланiлiну, моноетилальфанафтиламiнбром-гiдрату, 2-етиламiно-4-окситолуолу, паранiтрозодиметил-анiлiну сiрчанокислого, дiоксиетилметатолуїдину, оксиетилетиланiлiну, дiоксиетиланiлiну, дiетилметаамiнофенолу, нiтрозодiетиланiлiну, параамiнодiетиланiлiну, дiетилметанiлової кислоти, монометиланiлiну та iнших аналогiчних продуктiв цього ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фенiл-перi-кислоти, толiл-перi-кислоти, толiл-перi-кислоти-магнiєвої солi, фенiл-І-кислоти, фенiл-гамма-кислоти, дiфенiлепсилон кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi на стадiях фенiлування та толуїдування

36

Виробництво альфанафтолу

Робiтники на стадiї автоклавування

36

Виробництво гiдрохiнону

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бензидиндисульфокислоти

Робiтники, керiвники, фахiвцi i службовцi

36

Виробництво бензидину, дiанiзидину, толiдину, бензидиндiкарбонової кислоти, толуїдинiв

Робiтники, керiвники, фахiвцi i службовцi

36

Виробництво амiноазобензолу (азоамiн коричневий О), амiноазотолуолу (азоамiн гранат Ж), дiазоамiнобензолу, дiазодiнiтробензолу, дiазодiметиланiлiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво моно- та полiнiтросполук бензолу, толуолу, ксилолу, фенолу та їх хлорпохiдних (нiтробензолу, мононiтротолуолiв, нiтроксилолiв, мононiтрохлорбензолiв, динiтрохлорбензолу, трихлорнiтробензолу, динiтрофенолу, пiкринової кислоти, динiтротолуолу, ортонiтрофенолу, паранiтрофенолу, 2, 5-дихлорнiтробензолу, 4-нiтро-6-хлор-2-амiно-фенолу, динiтробензолу та iнших хiмiчних речовин, аналогiчних перелiченим)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво метатолуїлендiамiну (хутряний коричневий «Т»), нiтрофенiлендiамiну (хутряний жовтий «Н»), парафенiлендiамiну (хутряний чорний «Д»), метафенiлендiамiну, ацетпарафенiлендiамiну, хлорметафенiлендiамiну, дiфенiлпарафенiлендiамiну, ортофенiлендiамiну, 1, 2, 4-нiтродiацетметафенiлендiамiну, моноформiл-1, 3-фенiлендiамiну, моноформiл-3, 4-толуїлендiамiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво 2, 4 ДО (2, 4-дихлорфеноксиоцтова кислота), бутилового ефiру 2, 4 ДО

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво каптаксу, неозонiв А та Д, альтаксу, тiурамiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво альнафту

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фталевого ангiдриду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво альфанафтиламiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво дифенiламiну, тiодифенiламiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво селiнону (динок)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво трихлорфеноляту мiдi

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво азобарвникiв iз бензидину, дiанiзидину, дихлорбензидину, толiдину та альфанафтиламiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi на синтезi, фiльтруваннi, сушiннi, розмелюваннi, змiшуваннi та фасуваннi

36

Виробництво iндулiну та нiгрозинiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво азотолiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бутилiндантрену, кислоти дина, метилового ефiру, бензосульфокислоти, кубового золотисто-жовтого «ЖХ»

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво барвникiв: кислотного синьо-чорного антрахiнонового, кислотного фiолетового антрахiнонового, кислотного зеленого антрахiнонового «2Ж», кислотного чисто-блакитного антрахiнонового о/м, кислотного зеленого антрахiнонового

Робiтники, керiвники i фахiвцi на стадiях фенiлування та толуїдування

36

Виробництво кубових барвникiв: блакитного «К», блакитного «О», жовтого «ЗХ», синього «О», яскраво-блакитного «З», яскраво-зеленого «С», бордо «С», синього «2К», чисто-синього «О» та iнших

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво аценафтенхiнону та iзатину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво барвникiв та напiвпродуктiв iз застосуванням цiанистих солей: тiоiндиго оранжевого «КХ», тiоiндиго яскраво-рожевого «Ж», тiоiндиго рожевого «2С», 1,8-хлорнафталiнсульфокислого натрiю, 1,8-цiансульфонату нафталiну та iнших

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво iндигозолiв: яскраво-рожевого «Ж», червоно-коричневого «Ж», сiрого «С», яскраво-оранжевого «К», яскраво-фiолетового «С»

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво кубозолiв: золотисто-жовтого «ЖХ», яскраво-зеленого «С», яскраво-зеленого «Ж», блакитного «К», яскраво-фiолетового «К»

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бромiндиго, бромiзатину, дибромiндиго, тетрабромiндиго, 4-бромметиламiноантрахiнону, бромiндигозолю, бромтолiлтiоглiколевої кислоти, бромамiнової кислоти, тетрабромметану, бромнафталiну, бромформалiну, бромбензолу, бромметилену, бромметилу, бромоформу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бромованих барвникiв: кубового золотисто-жовтого «КХ», кубового яскраво-зеленого «Ж», кубового яскраво-оранжевого «КХ» та iнших

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво брометилу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво дибромпропану

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво дикетену

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво моноетилальфанафтиламiнбромгiдрату, дiфенiл-епсилон кислоти, барвника основного синього «К», барвника кислотного хромфiолетового «2С» супрамiнпурпуринової кислоти, метанiтробензолсульфокислого натрiю

Працiвники, безпосередньо зайнятi в зазначених виробництвах, за умови розташування цих виробництв в одному цеху

36

Виробництво хлоретилу, чотирихлористого вуглецю та окису вуглецю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво головаксу, рематолу, соволу та iнших

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво холiнхлориду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хлорпiкрину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фенiлметилуретану

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво гексаметилендiiзоцiанату, толуїленiзоцiанату, нафтиленiзоцiанату

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фторорганiчних кислот

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бензотрифториду та фторованих етиламiнiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво монохлороцтової кислоти, оцтового ангiдриду через фосген та оцтової кислоти ртутним способом

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво бутилових спиртiв методом оксосинтезу iз застосуванням карбонiлiв кобальту

Робiтники, керiвники i фахiвцi, зайнятi на кобальтизацiї, оксуваннi (синтезI), декобальтизацiї, гiдруваннi, ректифiкацiї

36

Виробництво епiхлоргiдрину, дихлоргiдрин глiцерину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво етилового спирту синтетичного

Робiтники, зайнятi на сiркоочищеннi

36

Виробництво полiетиленполiамiнiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно (крiм зайнятих в амiачному вiддiленнI)

36

Виробництво ацетилену

Робiтники, керiвники i фахiвцi вiддiлень пакування та зберiгання технiчного вуглеводню (сажI)

36

Виробництво стиролу, етилбензолу, альфаметилостиролу, акролеїну

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ацетальдегiду ртутним способом

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ацетальдегiду способом окислення етилену

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фреонiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво засобiв хiмiчного захисту рослин

Інсектициди, фунгiциди, гербiциди, дефолiанти

Виробництво децису, ДНОК та iнших iнсектицидiв; мiдного купоросу, полiкарбоцину, 80 вiдсоткiв з.п. сiрки та iнших фунгiцидiв; бурефену ФД-11, харнесу, раундану, глiсолу, 2,4-дамiанка солi та iнших гербiцидiв, а також їх похiдних; бутифосу, БЕКТ (дефолiант бiсетилксантоген-3) та тетрасульфiдiв; антидетонатора циклопентадiєнтри-карбонiлмарганцю (ЦТМ); дiетилхлорвiнiлфосфату (Р-2), О-О-дiетил-В-етилмеркапто-етил-дi-тiофосфату (М-74), О-О-диметил-В-етилмеркаптодитiофосфату (М-81)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво симазину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Протравлювачi

Виробництво комбiнованих протравлювачiв: фенорам, 80 вiдсоткiв з.п. тетраметилтiурамдiсульфiд (ТМТД) та iншi

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво гранозану, меркурану, меркурбензолу

Дезактиваторник, монтажник санiтарно-технiчних систем i устаткування, що обслуговують санпропускник

24

Машинiст з прання та ремонту спецодягу, ремонтувальник респiраторiв та протигазiв та загальноцеховi керiвники i фахiвцi

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та безпосередньо зайнятi у вiддiленнях: приймання ртутi, приготування амальгами, синтезу дiетилртутi етилмеркурхлориду, етилмеркурфосфату, змiшування, фасування та комплектацiї, очищення стiчних вод та регенерацiї вугiлля

24

Виробництво етилової рiдини

Основне виробництво

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

24

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно у вiддiленнях обробки зворотної тари

24

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та зайнятi очищенням та використанням цехових виробничих стiчних вод та газiв

24

Іншi керiвники i фахiвцi

36

Дегазацiя спецодягу, пральня та санпропускник виробництва етилової рiдини

Робiтники, керiвники i фахiвцi, за винятком робiтникiв, зайнятих обробкою та дегазацiєю спецодягу, робiтникiв чистої роздягальнi та робiтникiв з ремонту спецодягу

36

Вiддiлення вентиляцiї

Робiтники, керiвники i фахiвцi, що обслуговують виробництво етилової рiдини

36

Цеховий склад етилової рiдини

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi ВТК

Робiтники ВТК з обслуговування виробництва етилової рiдини

36

Моторно-випробувальна станцiя з дослiдження етилової рiдини

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Іншi робiтники

Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики, робiтники, зайнятi доставленням сировини, прибиральник виробничих примiщень, тесляр, бляхар, скляр, що обслуговують виробництво етилової рiдини

36

Виробництво кремнiйорганiчних мономерiв, полiмерiв, алюмоорганiчних сполук та їх хлорпохiдних

Виробництво кремнiйорганiчних мономерiв, виробництво кремнiйорганiчних полiмерiв, алюмоорганiчних сполук та їх хлорпохiдних

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво етиленцiангiдрину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ацетонцiангiдрину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ефiрiв та полiефiрiв метакрилової та акрилової кислот, їх полiмерiв та спiвполiмерiв; нiтрилу акрилової кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi на стадiї одержання ефiрiв

36

Виробництво дифенiлолпропану

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво порофорiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво сульфонолу та алкилсульфатiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво нафтококсу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво аерофлотiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють у змiнах реакторного вiддiлення, розмелювання та просiювання п’ятихлористого фосфору

36

Виробництво монокристалiв органiчних та галоїдно-лужних сполук

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво диметилсульфату

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво 1,2- та 1,4-дицiанбутенiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво амiназину

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хромолану

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво емульсiйних спiвполiмерних каучукiв та латексiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi цехiв емульсiйної полiмеризацiї, коагуляцiї латексу та видiлення каучуку

36

Виробництво полiiзобутилену

Цехи дегiдратацiї спирту

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво тiоколiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хлоропренових каучукiв

Севанiту

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хлоропрену та хлоропренових латексiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво полiiзопренового (СКІ-3) каучуку

Робiтники, керiвники i фахiвцi, що працюють позмiнно на стадiї синтезу диметилдiоксану

36

Виробництво полiбутадiєнового (СКД) каучуку

Робiтники, керiвники i фахiвцi, що працюють позмiнно на стадiях полiмеризацiї та видiлення каучуку

36

Виробництво актинапу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво 1,1-дифенiлетану

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво iонообмiнних, полiефiрних та епоксидних смол на основi стиролу; лакових фенолових смол на основi паратретичного бутилфенолу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво нiтроклiтковини

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фтороорганiчних мономерiв, полiмерiв та спiвполiмерiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво фторопластiв, їх спiвполiмерiв та виробiв з них

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво полiстиролу, плiвки та нитки з полiстиролу та спiвполiмерiв стиролу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво галоїдопохiдних стиролу, їх полiмерiв та спiвполiмерiв з бетавiнiлнафталiном

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво асфальто-пекових мас

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво трикрезiлфосфату та трифенiлфосфату

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Сушiння та розмелювання кiзельгуру

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво лакiв та фарб

Виробництво свинцевого глету та сурику

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво свинцевих i цинкових пiгментiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво цинкових бiлил

Робiтники, керiвники i фахiвцi виробництва цинкових бiлил iз цинкомiсткої сировини

36

Виробництво свинцевих бiлил та мiдянки

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ультрамарину

Робiтники, керiвники i фахiвцi пiчного вiддiлення

36

Виробництво олов’яних кекiв

Апаратник сушiння, апаратник осадження

36

Виробництво лакiв № 67 i 68

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво необростаючих сполук

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво суховальцьованої пасти з технiчного вуглецю (сажI)

Робiтники, керiвники i фахiвцi, зайнятi у змiнах в основних цехах та дiльницях

36

Виробництво свинцевих туб

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво полiграфiчних фарб:

виробництво чорних фарб

Апаратник приготування замiсiв

36

виробництво фарб для глибокого друку

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво хiмiчної продукцiї для промислових цiлей

Виробництво напiвпровiдникових матерiалiв

Робiтники

Апаратник з виробництва та хiмiчного очищення напiвпровiдникових матерiалiв, зайнятий знешкодженням та нейтралiзацiєю розчинiв

36

Апаратник з одержання високочистих матерiалiв для напiвпровiдникового виробництва

36

Апаратник вiдновлення напiвпровiдникових матерiалiв, зайнятий вiдновленням хлоридiв

36

Апаратник з вирощування монокристалiв та стрiчок

36

Апаратник з хiмiчного оброблення напiвпровiдникових матерiалiв, готувач шихти напiвпровiдникових матерiалiв, оператор прецизiйного рiзання, зайнятий доводкою

36

Вимiрювач електрофiзичних параметрiв, постiйно зайнятий у виробничих цехах випробуванням напiвпровiдникових матерiалiв

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї

36

Машинiст компресорних установок

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Машинiст холодильних установок

36

Пробовiдбiрник

36

Рiзальник металу на ножицях та пресах, зайнятий рiзанням металевого кремнiю

36

Травильник

36

Чистильник продукцiї

36

Шихтувальник

36

Ремонт, налагодження, монтаж та обслуговування устаткування у цеху

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Монтажник санiтарно-технiчних систем i устаткування, зайнятий обслуговуванням технологiчного устаткування

36

Слюсар-ремонтник та робiтники, зайнятi ремонтом устаткування

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер, механiк, електрик дiльниць

36

Виробництво каталiзаторiв та їх регенерацiя

Каталiзатори для виробництва амiаку та спиртiв. Каталiзатори фтористого бору. Твердi каталiзатори на основi хрому, нiкелю, мiдi, марганцю, ванадiю

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Виробництво штучних або синтетичних волокон

Приготування вiскозних розчинiв

Апарати «ВА» розчинення, вiскозний погрiб, фарбувальна установка

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Ксантатний вiддiл, зливання та подавання сiрковуглецю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Формування вiскозних фiламентних ниток

Прядильний цех, парильня, мийний вiддiл бобинного виробництва, миття ниток в ящиках, сушiння та транспортування кислого шовку

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Кислотна станцiя (приготування осаджувальної ванни та її регенерацiя)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Розмотування кислого шовку

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм робiтникiв камери зволоження та фiксацiї

36

Цех обробки кислого шовку

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм тих, що зайнятi у вiддiлi приготування обробних розчинiв, з вiджиманням та сушiнням обробленого шовку

361

Виробництво вiскозного волокна на машинах безперервного процесу

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво штапельного волокна та переробка вiдходiв у штапельне волокно

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм укладальника-пакувальника та пресувальника хiмiчного волокна, якi зайнятi пакуванням штапельного волокна в окремому примiщеннi

36

Виробництво синтетичних волокон

Хiмiчний цех

Робiтники, керiвники i фахiвцi виробництва волокна нiтрон

36

____________

1У разi розмiщення вiддiлiв приготування розчинiв, вiджимання та сушiння шовку у примiщеннi обробки кислого шовку працiвникам цих вiддiлiв установлюється тривалiсть робочого тижня так, як i працiвникам обробного цеху.

Прядильний цех

Робiтники, керiвники i фахiвцi, крiм зайнятих у намотувальнiй частинi

36

Фiльєрник, зайнятий на миттi фiльєр азотною кислотою; обпалювач прядильних деталей

36

Загальнi професiї виробництва штучних або синтетичних волокон

Апаратник приготування хiмiчних розчинiв, зайнятий розчиненням вапна; апаратник нейтралiзацiї, зайнятий нейтралiзацiєю стiчних вод

36

Бакелiтник (просочувальник)

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi, зайнятi регенерацiєю сiрковуглецю

36

Монтажник санiтарно-технiчних систем i устаткування, зайнятий ремонтом та чищенням каналiзацiї виробничих вод

36

Чистильник каналiзацiйних тунелiв та каналiв, транспортувальник, зайнятий транспортуванням кислого шовку

36

Чистильник, зайнятий чищенням прядильних машин

36

Виробництво фотохiмiчних препаратiв; виробництво засобiв для аудiо- та вiдеозапису

Виготовлення та додаткова обробка кiнофотооснови, плiвок промислово-технiчного призначення, магнiтних стрiчок

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Рекуперацiя та ректифiкацiя розчинникiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Регенерацiя вiдходiв кiнофотоплiвок, фотоплатiвок, фотопаперу та срiбла

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Синтез фотографiчних емульсiй та емульсiй для ядерних дослiджень

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Пiдготовка до поливання та поливання фотографiчних емульсiй та емульсiй для ядерних дослiджень

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Обробка кiнофотоплiвок, фотоплатiвок, плiвок промислово-технiчного призначення та фотоматерiалiв для ядерних дослiджень

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та постiйно зайнятi в умовах повної темноти та неактинiчного освiтлення

36

Обробка фотопаперу

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та зайнятi на обробцi кольорових та високочутливих реєструючих та обертаних фотопаперiв

36

Виготовлення фотокомплектiв «Момент»

Поливальник-лакувальник фотоматерiалiв; обробник кiнофотоматерiалiв, зайнятий на рiзаннi кiнофотоплiвки, фотопаперу та техплiвок, на вiдбракуваннi на спецiальних верстатах та контрольних пристроях свiтлочутливих виробiв; монтажник фотокомплекту «Момент»

36

Виробництво хiмiчних реактивiв

Виробництво неорганiчних ртутних солей, фтористих солей, свинцевих солей, солей, що мiстять цiанистi сполуки, селен та миш’як

Робiтники, керiвники i фахiвцi

361

Виробництво органiчних реактивiв iз застосуванням сильнодiючих отрут: цiанистого водню та цiанистих солей, миш’яковистого ангiдриду, сулеми та сiрковуглецю

Робiтники, керiвники i фахiвцi

361

Усi iншi органiчнi реактиви

Робiтники, керiвники i фахiвцi, за винятком комiрника, пiдсобного робiтника, прибиральника виробничих примiщень

361

____________

1Скорочена тривалiсть робочого тижня установлюється у разi, якщо вона встановлена в однойменному виробництвi технiчного продукту.

Фасування та пакування хiмiчних продуктiв, барвникiв та реактивiв

Хлорне вапно

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Приймання та пiдготовка хiмiчної сировини

Станцiя iз розчинення хiмiчних продуктiв аш-кислоти та iнших органiчних продуктiв, соди, кухонної солi, нiтриту натрiю та iнших неорганiчних продуктiв

Робiтники, зайнятi на розчиненнi бензидину, дiанiзидину та iнших аналогiчних продуктiв

36

Дослiднi та дослiдно-виробничi установки

Робiтники, керiвники i фахiвцi

361

Виробництво технiчного вуглецю (сажI)

Робiтники, керiвники i фахiвцi, що працюють позмiнно в основних цехах та складах готової продукцiї

36

Дослiдно-експериментальне виробництво

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Допомiжнi цехи та служби, що обслуговують хiмiчне виробництво

Цехи та майстернi антикорозiйних (захисних) покриттiв та виробiв

Металiзатор, зайнятий на роботi з мiддю, цинком, свинцем, кадмiєм та iншими металами

362

____________

1Скорочена тривалiсть робочого тижня установлюється у разi, коли вона встановлена у виробництвi аналогiчних продуктiв.

2Скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється робiтникам, якi обслуговують виробництво, де вона встановлена.

Футерувальник (кислототривник) та кислототривник-гумувальник на роботах усерединi апаратiв

361

Чистильник металу, вiдливок, виробiв та деталей

361

Газорятувальнi станцiї

Газорятiвник

361

Іншi робiтники

361

Виробництво синтетичних ароматичних речовин

Виробництво ванiлiну та гваяколу

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Виробництво мускусiв

Мускус амбровий, мускус кетон

Робiтники на дiльницi нiтрування та кетонiзацiї

36

Виробництво хлорованих та бромованих продуктiв та напiвпродуктiв

Кумiнiлхлорид, триiзопропiлбензилхлорид, форцикламенальдегiд, ундециленова кислота, бромундеканова кислота та iншi цього ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Виробництво мила, парфумерної продукцiї, очищувальних i полiрувальних препаратiв

Виробництво кремiв та мазей з ртутним преципiтатом

Робiтники, керiвники i фахiвцi варильного вiддiлення, якi працюють позмiнно

36

____________

1Скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється робiтникам, якi обслуговують виробництво, де вона встановлена.

4. Нафтопереробка, конденсацiя i регазифiкацiя природного газу для транспортування

Переробка нафти, виробка газу, нафтових масел, мастил, штучного рiдкого палива та синтетичних продуктiв, транспортування та зберiгання нафти, нафтопродуктiв, смол та газу

Переробка нафти, перероблення газу, газоконденсату та термiчне крекiнгування

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, приладист, слюсар з ремонту технологiчних установок пiд час переробки нафти та мазуту з сiрчистої нафти, газу та сiрчистого газоконденсату, що видiляють вiльний сiрководень

36

Фракцiювання (подiл), компресiя, транспортування та очищення вуглеводневих газiв, водяного газу, водню та газового конденсату

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, машинiст компресорних установок, приладист, апаратник газогенерацiї, транспортувальник, слюсар з ремонту технологiчних установок, iнженер змiнний (начальник змiни) при фракцiюваннi, а також миш’якосодовому, фенолятному та фосфатному очищеннi сiрковмiсного нафтового газу

36

Очищення та сульфування нафтопродуктiв

Оператор технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв та слюсар з ремонту технологiчних установок на установках з вироблення нейтралiзованого чорного контакту

36

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, машинiст компресорних установок, приладист та слюсар з ремонту технологiчних установок, зайнятi на установцi гiдроочищення при переробленнi сировини з вмiстом вiльного сiрководню та сiрки бiльш як 0,5 вiдсотка мас, з вмiстом сiрководню в циркулюючому газi бiльш як 0,65 вiдсотка мас, а також нафтопродуктiв, що видiляють вiльний сiрководень

36

Робiтники та iнженери, якi працюють позмiнно та безпосередньо зайнятi очищенням, деасфальтизацiєю та депарафiнiзацiєю масел селективними розчинниками

36

Виробництво парафiнiв, мастил та озокерито-церезинової продукцiї

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст компресорних установок, машинiст технологiчних насосiв, слюсар з ремонту технологiчних установок та приладист, зайнятi на установцi знемаслення парафiну iз застосуванням селективного розчинника

36

Виробництво бiтуму та нафтового коксу

Робiтники у виробництвi коксу

36

Алкiлування, полiмеризацiя, гiдрогенiзацiя дiiзобутилену та ректифiкацiя продуктiв, одержаних на цих основах, виробництво октолу

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, машинiст компресорних установок, приладист та слюсар з ремонту технологiчних установок при алкiлуваннi ароматичних вуглеводнiв всiма каталiзаторами та при алкiлуваннi iнших нафтопродуктiв сiрчаною кислотою та хлористим алюмiнiєм

36

Виробництво алкiл-фенольних присадок

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, приладист, слюсар з ремонту технологiчних установок, iнженер змiнний, пiдсобний робiтник, зайнятий на складi реагентiв

36

Виробництво сульфанолу

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно i безпосередньо зайнятi у виробництвi

36

Етилування бензину

Робiтники, керiвники i фахiвцi, зайнятi етилуванням бензину; робiтник складу етилової рiдини, машинiст з моторних випробувань палива, зайнятий випробуванням етилованого бензину

36

Виробництво каталiзаторiв

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, машинiст компресорних установок, приладист, слюсар з ремонту технологiчних установок, керiвники i фахiвцi змiннi у виробництвi каталiзаторiв: залiзних, що мiстять хром, мiдь, цинк, кобальт; мiднохромбарiєвих, посiрчаних та фосфорнокислих, а також зайнятi на одержаннi сiрководню iз гiдросульфiту натрiю

36

Оператор (старший) технологiчних установок, машинiст технологiчних насосiв, машинiст компресорних установок та слюсар з ремонту технологiчних установок, зайнятi у виробництвi нiкелевого каталiзатора

36

Робiтники, що мають безпосереднiй контакт з кобальтоторiєвим та iншими радiоактивними каталiзаторами, у тому числi на регенерацiї цих каталiзаторiв

36

Деструктивна гiдрогенiзацiя

Працiвники з переробки гiдрогенiзатiв та з деструктивної гiдрогенiзацiї залишкiв сiрчистої нафти

36

Розщеплення (конверсiя) вуглеводнiв для одержання водню, конверсiя окису вуглецю, гiдрогенiзацiя у рiдкiй та паровiй фазi, ароматизацiя бензину, синтез iз газiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi установок одержання та спалювання сiрководню

36

Транспортування, зливання, наливання та зберiгання нафти та нафтопродуктiв

Оператор товарний, машинiст технологiчних насосiв, слюсар з ремонту технологiчних установок, зливальник-розливальник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, пробовiдбiрник при обслуговуваннi спецiально видiлених резервуарних паркiв, естакад, сiрчаних ям, майданчикiв для розливання сiрки, насосних, наливних та перекачувальних станцiй, при зберiганнi, перекачуваннi, зливаннi та наливаннi тiльки етилованого бензину, сiрчистої нафти та нафтопродуктiв, сiрчистого газоконденсату та дистилятiв, що видiляють вiльний сiрководень; зливальник-розливальник, зайнятий на вiдпусканнi етилованого бензину в тару у закритих примiщеннях

36

Геофiзичнi та розвiдувальнi роботи

Робiтники, керiвники i фахiвцi, постiйно зайнятi розфасуванням та виготовленням порохових, гексагенових та iнших зарядiв для прострiлювальних та вибухових робiт у свердловинах

36

Загальнi професiї виробництва продуктiв нафтопереробки

Робiтники з ремонту та обслуговування промислової каналiзацiї, пасток, очисних споруд, нафтовiддiльникiв та тунелiв нафтогазопереробних заводiв, станцiй, нафтобаз та промислiв при видiленнi вiльного сiрководню

36

Чистильник, зайнятий внутрiшнiм очищенням апаратури, коксових та асфальтових кубiв, амбарiв, резервуарiв, цистерн, мiрникiв, барж, суден тощо з-пiд нафти, нафтопродуктiв та хiмпродуктiв

36

5. Виробництво електроенергiї, газу та води

Виробництво та розподiлення електроенергiї

Виробництво електроенергiї тепловими, атомними електростанцiями та гiдроелектростанцiями

Котлочистильник, зайнятий чищенням котлiв

36

Машинiст-обхiдник з котельного устаткування, старший машинiст котельного устаткування та машинiст котлiв, зайнятi ручним завантажуванням палива

36

Робiтники, зайнятi обслуговуванням та ремонтом устаткування пiдземних теплових електростанцiй

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi гiдроелектростанцiй, постiйно та безпосередньо зайнятi обслуговуванням та ремонтом устаткування пiдземного комплексу, заглибленого на 47 метрiв вiд поверхнi землi

36

Робiтники, постiйно та безпосередньо зайнятi обслуговуванням та ремонтом устаткування, розташованого у примiщеннi з розбiрними ртутними випрямлячами у пiдводнiй частинi споруди гiдроелектростанцiї

36

Розподiлення газоподiбного палива системою трубопроводiв

Слюсар з експлуатацiї та ремонту газового устаткування, зайнятий виконанням робiт з урiзання та вирiзання дiючих газопроводiв

36

Слюсар з експлуатацiї та ремонту пiдземних газопроводiв, зайнятий на роботах з ремонту та експлуатацiї пiдземних газопроводiв

36

Виробництво та розподiлення тепла

Котлочистильник

36

6. Обробка металу

Металеве лиття

Вальцювальник стана гарячого прокату, зайнятий на прокатцi тонколистової сталi з пiдсмiчуванням

36

Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий обслуговуванням конвеєрiв з прибирання горiлої землi у тунелях ливарних цехiв

36

Чистильник металу, вiдливок, виробiв та деталей, зайнятий очищенням сухим пiском та металевою тирсою

36

Виробництво магнiєвих сплавiв iз застосуванням фтористих присадок

Робiтники

Пiрометрист, безпосередньо зайнятий контролем розплавленого металу

36

Робiтники, постiйно зайнятi на роботах у плавильному, заливальному та вибивальному вiддiленнях у цехах лиття магнiєвих сплавiв

36

Робiтники, зайнятi обробкою та пiдготовкою стрижнiв, холодильникiв, каркасiв, якi працюють у загальному залi, де ведеться заливання металу

36

Стрижневик машинного формування, що працює у загальному залi, де ведеться заливання металу

36

Стрижневик ручного формування, що працює у загальному залi, де ведеться заливання металу

36

Укладач фтористих присадок, зайнятий приготуванням флюсiв, що мiстять хлористi та фтористi солi для плавки магнiєвих сплавiв, який працює безпосередньо у залi, де ведеться заливання металу

36

Формувальник машинного формування, що працює у загальному залi, де ведеться заливання металу

36

Формувальник ручного формування, що працює у загальному залi, де ведеться заливання металу

36

Керiвники

Майстер змiни плавильного, заливального та вибивального вiддiлень

36

Високотемпературна обробка металiв

Нейтралiзаторник цiанистих розчинiв, постiйно зайнятий нейтралiзацiєю вiдходiв виробництва, що мiстять цiанистi сполуки

36

Термiст, зайнятий на свинцевих та цiанистих ваннах

36

Покриття металу

Робiтники, безпосередньо зайнятi обслуговуванням машин для нанесення розплавленого свинцевого сплаву на сталевi стрiчки

36

Виробництво нагрiвальних котлiв, будування та ремонт суден

Металевi судна та котельне виробництво

Гумiвник металовиробiв, що працює на гумуваннi суднових конструкцiй

36

Котельник судновий та котельник, зайнятi постiйно на ремонтi гарячих котлiв

36

Виробництво суднових конструкцiй з пластмас

Робiтники

Апаратник приготування зв’язувальних (смол), зайнятий на роботах iз застосуванням полiефiрних та епоксидних смол

36

Апаратник оброблення та складальник пластмасових суден, зайнятий формуванням корпусу та складанням (обробкою) склопластикових конструкцiй та виробiв

36

Оброблювач виробiв з пластмас, зайнятий обробкою склопластикових деталей та матерiалiв

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий на дiльницях виробництва суднових конструкцiй з пластмас

36

Столяр, зайнятий виклеюванням та обробкою склопластикових конструкцiй та виробiв з них

36

Формувальник склопластикових виробiв та виробник склопластикових гребних гвинтiв, що працюють з полiефiрними та епоксидними смолами

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та безпосередньо зайнятi у формуваннi та обробцi пластмасових суднових конструкцiй

36

7. Виробництво електричних машин i апаратури

Виробництво iзольованого дроту та кабелю

Робiтники

Вулканiзаторник кабельних виробiв, зайнятий пресуванням фторопласту та фторокаучуку на пресах у гарячому станi

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий у цехах i вiддiленнях емалювання лаками електроiзоляцiйними

36

Емалювальник дроту, зайнятий емалюванням дроту електроiзоляцiйними i кремнiйорганiчними лаками гарячим способом

36

Контролер кабельних виробiв, зайнятий на мiжоперацiйному контролi у цехах та вiддiленнях емалювання електроiзоляцiйними лаками

36

Лакувальник проводiв та кабелiв, зайнятий лакуванням проводiв iз фторопластовою iзоляцiєю кремнiйорганiчними лаками з одночасним термотренуванням

36

Машинiст стрейнера, зайнятий обробленням фторопластової маси у гарячому станi

36

Обпресувальник кабелiв та проводiв пластиками та гумою, зайнятий обпресуванням фторопластом та його спiвполiмерами гарячим способом

36

Обпресувальник кабелiв та проводiв пластикатами та гумою, зайнятий iзолюванням фторопластом та його спiвполiмерами проводiв та кабелiв у гарячому станi

36

Обпресувальник кабелю свинцем або алюмiнiєм, зайнятий обпресуванням свинцем гарячим способом

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий у цехах та вiддiленнях емалювання лаками електроiзоляцiйними

36

Просочувальник кабелiв та проводiв, зайнятий просочуванням кремнiйорганiчними лаками

36

Розчиняльник лаку, зайнятий розчиненням електроiзоляцiйних лакiв

36

Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий у цехах та вiддiленнях емалювання лаками електроiзоляцiйними

36

Термообробник проводiв та кабелiв, зайнятий на роботах з фторопластовою iзоляцiєю

36

Керiвники i фахiвцi

Майстер, зайнятий у цехах та вiддiленнях емалювання лаками електроiзоляцiйними

36

Інженер-технолог, технiк старший та технiк, безпосередньо зайнятi у цехах та вiддiленнях емалювання електроiзоляцiйними лаками

36

Виробництво вугiльних та графiтових електродiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, що працюють у цеху та безпосередньо зайнятi у виробництвi електровугiльних та електрощiткових виробiв на основi зв’язувальних кам’яновугiльного пеку та смоли, iз застосуванням металевих порошкiв свинцю, мiдi та олова

36

Виробництво електроiзоляцiйних матерiалiв

Робiтники

Апаратник-сушильник, зайнятий сушiнням електроiзоляцiйних матерiалiв та виробiв, просочених лаками кремнiйорганiчними та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Варник електроiзоляцiйних лакiв, смол i мастик, зайнятий варiнням синтетичних смол на основi фенолу, крезолу, анiлiну, формалiну, а також варiнням смол та лакiв iз застосуванням як розчинникiв ацетону, бутанолу, метанолу та ароматичних вуглеводнiв

36

Клеїльник мiканiтiв, зайнятий клеєнням мiкаслюдинiту, мiкафолiю, мiканiту i мiкастрiчок iз застосуванням лакiв кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Контролер у виробництвi електроiзоляцiйних матерiалiв, безпосередньо зайнятий у цехах i вiддiленнях приготування лакiв кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Лакувальник електроiзоляцiйних виробiв та матерiалiв, зайнятий з лаками кремнiйорганiчними та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Просочувальник паперу та тканини, зайнятий на верхнiх майданчиках вертикальних (шахтних) просочувальних машин

36

Розчиняльник лаку, постiйно зайнятий приготуванням кремнiйорганiчних лакiв та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий налагодженням устаткування у цехах та вiддiленнях приготування та застосування лакiв кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Заготiвельно-iзоляцiйнi та намотувально-обмотувальнi роботи

Робiтники

Заготiвник iзоляцiйних деталей, постiйно зайнятий на роботi iз заготовлення iзоляцiйних матерiалiв, просочених лаками кремнiйорганiчними та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Ізолювальник, зайнятий iзолюванням секцiй та котушок сирою мiкастрiчкою, виготовленою на лаках з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу, або скломiкастрiчкою, промазаною кремнiйорганiчними лаками

36

Контролер у виробництвi електроiзоляцiйних матерiалiв, безпосередньо зайнятий прийманням та контролем секцiй, котушок та iзоляцiйних матерiалiв, а також пiдсобний робiтник та майстер, безпосередньо зайнятi у цехах (дiльницях), де застосовується сира мiкастрiчка, виготовлена на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Намотувальник котушок для електроприладiв та апаратiв, безпосередньо зайнятий на роботах iз застосуванням сирої мiкастрiчки, виготовленої на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Намотувальник котушок та секцiй електромашин, безпосередньо зайнятий намотуванням iз застосуванням сирої мiкастрiчки, виготовленої на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Намотувальник котушок трансформаторiв, безпосередньо зайнятий намотуванням iз застосуванням сирої мiкастрiчки, виготовленої на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Пiдсобний робiтник, безпосередньо зайнятий у цехах (дiльницях), де застосовується сира мiкастрiчка, виготовлена на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Просочувальник електротехнiчних виробiв, зайнятий просочуванням лаками кремнiйорганiчними та з вмiстом 20 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Робiтники пiдприємств, що виробляють турбогенератори i гiдрогенератори, зайнятi приготуванням iзоляцiйної сумiшi, iзоляцiї та пресуванням стрижнiв турбогенераторiв i гiдрогенераторiв iз застосуванням епоксидної смоли, стиролу, малеїнового ангiдриду та полiефiрiв

36

Робiтник, постiйно зайнятий зважуванням сирої мiкастрiчки, виготовленої на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Керiвники

Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах на дiльницях, де застосовується сира мiкастрiчка, виготовлена на лаках кремнiйорганiчних та з вмiстом 40 вiдсоткiв i бiльше бензолу, толуолу, ксилолу

36

Виробництво акумуляторiв та електричних батарей

Виробництво кислотних (свинцевих) акумуляторiв

Робiтники

Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у виробництвi свинцевих акумуляторiв

36

Вантажник, зайнятий завантажуванням та вивантажуванням свинцю, свинцевих окислiв i виробiв з них у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомiшальному та складальному

36

Варник електроiзоляцiйних лакiв, смол i мастик, зайнятий варiнням мастик для свинцевих акумуляторiв

36

Варник суспензiй

36

Випробувач-формувальник, зайнятий випробуванням — формуванням акумуляторiв

36

Виробник сепараторiв, зайнятий у виробництвi кислотних (свинцевих) акумуляторiв

36

Водiй електро- та автовiзка, зайнятий у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному та складальному

36

Готувач активних мас

36

Готувач розчинiв i електролiтiв, зайнятий приготуванням електролiтiв

36

Електромонтер з ремонту i обслуговування електроустаткування, зайнятий безпосередньо в цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомiшальному та складальному

36

Комiрник, зайнятий безпосередньо у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомiшальному та складальному

36

Контролер в акумуляторному i елементному виробництвах, зайнятий у виробництвi кислотних (свинцевих) акумуляторiв, прийманням i пооперацiйним контролем у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, глетомiшальному, трубконабивальному, складальному та прийманням готової продукцiї

36

Ливарник виробiв iз свинцевих сплавiв

36

Машинiст млина, зайнятий розмелюванням свинцевого порошку

36

Мiшальник сухої маси (для свинцевих акумуляторiв)

36

Намазувальник акумуляторних пластин

36

Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)

36

Пiдсобний робiтник, безпосередньо зайнятий у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, глетомiшальному, трубконабивальному та складальному

36

Плавильник свинцевих сплавiв

36

Пошивник лимарно-сiдельних виробiв, постiйно зайнятий ремонтом та зшиванням стрiчок на намазувальних машинах в акумуляторному виробництвi

36

Робiтники, зайнятi зачищенням свинцевих деталей ручним способом

36

Розрубник акумуляторних пластин, зайнятий штампуванням — роздiленням вiдформованих пластин

36

Складальник свинцевих акумуляторiв i батарей, зайнятий складанням кислотних (свинцевих) акумуляторiв

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомiшальному та складальному

36

Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням свинцевих пластин ручним способом; пакуванням свинцевих акумуляторiв у примiщеннi складального цеху

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi, безпосередньо зайнятi на виробничих дiльницях у цехах акумуляторного виробництва: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивальному, глетомiшальному та складальному

36

Виробництво елементiв та батарей на основi ртутi та її сполук

Робiтники i майстри, безпосередньо зайнятi у виробництвi джерел струму (елементiв та батарей) на основi ртутi та її сполук

36

Виробництво елементiв i батарей на основi свинцю та його сполук

Робiтники i майстри, безпосередньо зайнятi у виробництвi джерел струму (елементiв та батарей) на основi свинцю та його сполук

36

Виробництво асфальтопекової маси

Робiтники

Апаратник змiшування, зайнятий обслуговуванням змiшувачiв

36

Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та облагороджуванням пеку

36

Апаратник сушiння, зайнятий сушiнням кiзельгуру

36

Вантажник, зайнятий пiдвезенням пеку

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий в основних виробничих цехах

36

Ізолювальник з термоiзоляцiї

36

Кочегар технологiчних печей

36

Машинiст шприц-машини

36

Машинiст млинiв, зайнятий розмелюванням кiзельгуру

36

Прибиральник виробничих примiщень, безпосередньо зайнятий в основних виробничих цехах

36

Пробовiдбiрник, зайнятий вiдбором проб та контролем безпосередньо у виробництвi асфальтопекової маси

36

Робiтники, зайнятi розпушуванням волокнистих матерiалiв

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та обслуговуванням устаткування в основних виробничих цехах

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi, безпосередньо зайнятi у виробництвi асфальтопекової маси

36

Виробництво потужнострумових конденсаторiв

Просочувальник електротехнiчних виробiв, зайнятий завантажуванням та вивантажуванням конденсаторiв у вакуумнi шафи для просочування трихлордифенiлом та його похiдними

36

Робiтники, постiйно зайнятi регенерацiєю трихлордифенiлу

36

8. Виробництво устаткування для радiо, телебачення та зв’язку

Виробництво електровакуумних та напiвпровiдникових приладiв

Апаратник хлорування, зайнятий у виробництвi масок кольорових кiнескопiв

36

Вiдкатник-вакуумник, зайнятий роботами на постах i багатопозицiйному устаткуваннi з парортутними насосами або з апаратурою, що має вiдкритi поверхнi ртутi

36

Дистилювальник ртутi

36

Дозувальник ртутi, зайнятий: у виробництвi електровакуумних приладiв дозуванням вiдкритої ртутi ручним способом; механiзованим дозуванням ртутi

36

Матувальник-вакуумник, зайнятий матуванням ручним способом методом травлення плавиковою кислотою

36

Плавильник металу i сплавiв, зайнятий у виробництвi напiвпровiдникових приладiв та у виробництвi електровакуумних приладiв приготуванням свинцевого припою

36

Травильник прецизiйного травлення, зайнятий травленням кристалiв i переходiв при постiйнiй роботi з плавиковою кислотою

36

Виробництво скловиробiв

Робiтники

Витягальник з вироблення скляних труб i дроту (iз скла), зайнятий у процесi плавлення кварцового скла та витягуванням трубок

36

Кварцодув

36

Кварцоплавильник

36

Виробництво апаратури для трансляцiї та ретрансляцiї передач

Малювальник свiтляними фарбами

36

Загальнi професiї виробництв електровакуумних та напiвпровiдникових приладiв, скловиробiв i апаратури для трансляцiї та ретрансляцiї передач

Працiвники, зайнятi випробуванням електровакуумних приладiв з анодною напругою 20 та бiльш кiловольт

36

Працiвники, постiйно та безпосередньо зайнятi виготовленням та застосуванням пасти «Цето» з вмiстом 80 вiдсоткiв торiю

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi безпосередньо зайнятi у цехах та на дiльницях виготовлення та регенерацiї електровакуумних приладiв iз застосуванням ртутi

36

Виробництво радiодеталей

Готувач розчинiв та сумiшей, постiйно зайнятий приготуванням маси iз штучних смол (у тому числi електроiзоляцiйної маси з нагрiванням) iз застосуванням токсичних розчинникiв

36

Металiзатор, зайнятий металiзацiєю радiодеталей мiддю, свинцем, цинком та кадмiєм

36

Травильник радiокерамiки, зайнятий на травленнi плавиковою кислотою

36

Виробництво селенових та купроксних елементiв та випрямлячiв

Шоопувальник елементiв, зайнятий металiзацiєю селенових елементiв

36

Виробництво п’єзотехнiчних приладiв

Штучне вирощування та оброблення п’єзокварцу

Травильник прецизiйного травлення, зайнятий травленням п’єзокварцу при постiйнiй роботi з плавиковою кислотою

36

Загальнi професiї виробництва п’єзотехнiчних приладiв

Рентгенгонiометрист

36

9. Авiацiйне та оборонне виробництво

Виробництво та ремонт авiацiйних двигунiв

Випробувальнi станцiї, установки та стенди з випробування авiацiйних двигунiв

Робiтники

Випробувач-механiк двигунiв та iншi робiтники, безпосередньо зайнятi у боксах на роботах з випробування, доведення та лаштування реактивних, турбогвинтових авiацiйних двигунiв i спецвиробiв, а також агрегатiв, вузлiв i деталей до них

36

Випробувач-механiк двигунiв та iншi робiтники, безпосередньо зайнятi у боксах на випробувальних станцiях бiля банажирiв та стендiв з пiдготовки до випробувань, на випробуваннях, доведеннi та усуненнi дефектiв двигунiв, що працювали на етилованому бензинi

36

Випробувач-механiк двигунiв та iншi робiтники, безпосередньо зайнятi у закритих примiщеннях випробуванням, контролем та доведенням блокових установок, карбюраторiв, жиклерiв, масляних помп, нагнiтачiв та доведенням гвинтiв при роботi двигунiв на етилованому бензинi

36

Слюсар-складальник двигунiв та iншi робiтники, зайнятi розбиранням, перебиранням та промиванням двигунiв i карбюраторiв, що працювали на етилованому бензинi, пiд час роботи у примiщеннях

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi, безпосередньо зайнятi у боксах на роботах з випробування, доведення та лаштування реактивних, турбогвинтових двигунiв i спецвиробiв, а також агрегатiв, вузлiв i деталей до них

36

Майстер, безпосередньо зайнятий у боксах на випробувальних станцiях бiля банажирiв та стендiв з пiдготовки до випробувань, доведення та усунення дефектiв двигунiв, що працювали на етилованому бензинi

36

Майстер, зайнятий у закритих примiщеннях випробуванням та доведенням блокових установок, карбюраторiв, жиклерiв, масляних помп, нагнiтачiв та доведенням гвинтiв при роботi двигуна на етилованому бензинi

36

Виробництво та ремонт лiтакiв

Виробництво свинцево-цинкових штампiв

Плавильник металу та сплавiв; заливальник металу, зайнятий плавкою, розливанням та рафiнуванням свинцево-цинкових сплавiв

36

Слюсар-iнструментальник, постiйно зайнятий обробкою свинцево-цинкових штампiв

36

Аерогiдродинамiчнi випробування авiацiйної технiки

Робiтники

Машинiст крана (кранiвник), безпосередньо зайнятий обслуговуванням випробувань авiацiйної технiки в аеродинамiчних трубах з рiвнем високочастотного шуму 100 i бiльше децибел

36

Модельник аерогiдродинамiчних моделей з металу, модельник аерогiдродинамiчних моделей з неметалу, безпосередньо зайнятi доведенням моделей в аеродинамiчних трубах з випробування авiацiйної технiки з рiвнем високочастотного шуму 100 i бiльше децибел

36

Слюсар-випробувач та iншi робiтники, безпосередньо зайнятi пiдготовкою та проведенням випробувань виробiв у натурi, моделей та деталей в аеродинамiчних трубах з рiвнем високочастотного шуму 100 i бiльше децибел

36

Керiвники i фахiвцi

Керiвники i фахiвцi, безпосередньо зайнятi пiдготовкою та проведенням випробувань виробiв у натурi, моделей та деталей в аеродинамiчних трубах з рiвнем високочастотного шуму 100 i бiльше децибел

36

Оптико-механiчне виробництво

Виробництво вогнетривких та керамiчних виробiв

Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням керамiчних матерiалiв

36

Виробництво скла та скловиробiв

Дробильник-розмелювач, постiйно зайнятий дробленням гiрського кришталю

36

Кварцоплавильник

36

Обробка скла

Оператор вакуумних установок для нанесення покриттiв на оптичнi деталi, зайнятий роботою на установках з парортутними насосами

36

Оператор з вирощування кристалiв, безпосередньо зайнятий у виробництвi кристалiв та солей фторидiв

36

Робiтники, зайнятi ремонтом парортутної апаратури

36

Склодув, зайнятий виготовленням виробiв з жаротривкого кварцового скла

36

Оптико-механiчнi роботи

Оптик-механiк, безпосередньо зайнятий випробуванням готових оптичних приладiв в термобарокамерах за температури –60 °C i нижче

36

Пiдприємства збройних сил

Робiтники

Випробувач двигунiв та iншi робiтники, безпосередньо зайнятi випробуванням двигунiв, силових установок, дизельних моторiв та генераторiв у закритих боксах з рiвнем високочастотного шуму 100 i бiльше децибел

36

Стрiлець, зайнятий вiдстрiлюванням артилерiйських гармат

36

Стрiлець, зайнятий випробуванням зброї у закритих примiщеннях (тирах)

36

Керiвники i фахiвцi

Інженер та технiк, безпосередньо зайнятi на випробуваннi двигунiв, силових установок, дизельних моторiв та генераторiв у закритих боксах з рiвнем високочастотного шуму 100 i бiльше децибел

36

Загальнi професiї авiацiйного та оборонного виробництва (у тому числi ремонт лiтакiв та авiадвигунiв)

Машинiст висотно-компресорної установки та iншi робiтники, безпосередньо зайнятi на роботах у висотно-компресорних станцiях на випробуваннi авiацiйної технiки

36

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий обслуговуванням кранiв та тельферiв у цехах, де як технологiчне паливо застосовується високосiрчистий мазут

36

Робiтники, зайнятi герметизацiєю всерединi кесонбакiв

36

10. Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв

Асфальтобiтумне виробництво

Варник асфальтової маси, зайнятий роботами з пеком i (чи) бiтумом у закритому примiщеннi

36

Обробка пеку

Вантажник, зайнятий навантаженням пеку навалом

36

Виробництво теплоiзоляцiйних матерiалiв

Виробництво скловолокна, скловолокнистих матерiалiв та базальтового волокна

Робiтники, зайнятi безпосередньо у виробництвi скловолокна, скловолокнистих матерiалiв та базальтового волокна

36

Виробництво абразивних виробiв та iнструменту з них

Машинiст крана (кранiвник), зайнятий в електроплавильних цехах

36

Плавильник абразивних матерiалiв

36

Подинник, зайнятий у цеху виробництва корунду

36

Розбирач печей опору, зайнятий у цеху виробництва карбiду кремнiю

36

Виробництво скла та виробiв iз скла

Видування та пресування

Видувальник скловиробiв, зайнятий видуванням баночки для виробiв, набиранням скломаси на баночку в кiлькостi, яка вiдповiдає розмiру та вазi виробiв, що виготовляються; виготовленням виробiв халявним способом та iз жаротривкого скла

36

Обробник видувних виробiв, зайнятий виготовленням виробiв халявним способом та iз жаротривкого скла

36

Повертальник, зайнятий виготовленням виробiв халявним способом та iз жаротривкого скла

36

Складальник скломаси, зайнятий на виготовленнi виробiв халявним способом та iз жаротривкого скла

36

Склодув, що працює постiйно iз жаротривким кварцовим склом

36

Обробка виробiв

Декорування

Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий травленням (обробкою) скловиробiв плавиковою кислотою та вiдмиванням їх пiсля травлення

36

Склеювання скловиробiв

Намазувальник целулоїду

36

Виготовлення допомiжних матерiалiв

Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням плавикової кислоти

36

Виробництво керамiчних виробiв для домашнього господарства та керамiчних декоративних виробiв

Аерографник, зайнятий на роботах iз фарбами з вмiстом 25 вiдсоткiв i бiльше окису свинцю

36

Дробильник-розмелювач, що працює на бiгунах, дробарках, дезiнтеграторах, змiшувачах та барабанах

36

Оправник-чистильник, зайнятий чищенням фарфорових та фаянсових виробiв при сухому способi оправлення та чищення їх

36

Травильник фарфорових та фаянсових виробiв, зайнятий роботою з плавиковою кислотою

36

Трафаретник, постiйно зайнятий на роботi iз свинцевою фольгою

36

Фарботерник, зайнятий готуванням фарб з вмiстом окису свинцю понад 25 вiдсоткiв

36

Фотокерамiк, зайнятий на роботах з керамiчними фарбами з вмiстом окису свинцю понад 25 вiдсоткiв

36

Фритiвник (виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв)

36

Шлiфувальник фарфорових та фаянсових виробiв, зайнятий полiруванням розфарбованих виробiв плавиковою кислотою

36

Кварцоплавильник, зайнятий плавленням кварцового скла

36

Кварцодув

36

Виробництво керамiчних барвникiв та емалей

Робiтники

Апаратник фiльтрацiї, що працює на центрифугах

36

Електролiзник водних розчинiв

36

Мельник мiнеральної сировини, зайнятий приготуванням барвникiв

36

Обпалювач керамiчних пiгментiв

36

Плавильник емалi

36

Прибиральник виробничих примiщень, зайнятий прибиранням з миттям пiдлоги

36

Просiвальник

36

Слюсар-ремонтник, що постiйно працює у виробництвi барвникiв та емалi

36

Фритiвник (виробництво керамiчних, фарфорових та фаянсових виробiв)

36

Керiвники, фахiвцi i службовцi

Майстри змiни та майстри старшi, теплотехнiки, майстри контрольнi (дiльницi, цеху), завiдувачi складiв

36

Виробництво препаратiв дорогоцiнних металiв та люстрiв

Робiтники

Виробник препаратiв дорогоцiнних металiв та люстрiв

36

Прибиральник виробничих примiщень, зайнятий у виробництвi дорогоцiнних металiв

36

Слюсар-ремонтник, що постiйно працює у виробництвi препаратiв дорогоцiнних металiв та люстрiв

36

Керiвники

Майстри змiн та майстри старшi, майстри контрольнi

36

Виробництво деколi (дiльниця хромолiтографiї)

Робiтники

Аклiматизатор

36

Апаратник-олiфовар, зайнятий на роботах iз застосуванням сикативiв, що мiстять свинець

36

Друкар плоского друку

36

Колорист

36

Контролер напiвфабрикатiв i готової продукцiї, зайнятий сортуванням деколi

36

Накладальник на друкарських машинах, зайнятий на плоскодрукарських машинах

36

Пошивник лимарно-сiдельних виробiв, зайнятий обшиванням валкiв, якi покривають свинцевомiсткою фарбою

36

Препаратор, зайнятий чищенням вiдтискiв деколi

36

Прибиральник виробничих примiщень, що постiйно працює у виробництвi деколi

36

Приймальник на машинах та агрегатах, що обслуговує плоскодрукарськi машини

36

Пробiст плоского друку, зайнятий переведенням зображення з фiлiгранного паперу на вироби

36

Пудрiвник вiдбиткiв деколi

36

Слюсар-ремонтник, що постiйно працює у виробництвi деколi

36

Фарботерник

36

Хромолiтограф

36

Шлiфувальник лiтоофсетних форм, зайнятий шлiфуванням каменiв та цинкових пластин

36

Керiвники i службовцi

Майстри змiнi та майстри старшi, майстри контрольнi, завiдувачi складiв

36

Виробництво азбестових технiчних виробiв

Виробництво азбестових картону, паперу, фiльтропластин, фiльтроволокна та виробiв з них

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно, зайнятi у вiддiленнях: пiдготовчо-дробильному, рольному, приготування клеїв та паст з хiмiкатiв (розмiщених у рольному вiддiленнI) та дiльницi штампування

36

Виробництво паронiтiв: електронiту, феронiту, фриванiту та iнших паронiтiв та виробiв з них

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно, зайнятi на дiльницях: пiдготовки азбесту та iнгредiєнтiв, виготовлення листiв з азбестових мас

36

Виробництво фрикцiйних та гальмових виробiв

Робiтники, керiвники та фахiвцi, якi працюють позмiнно i зайнятi на дiльницях: пiдготовки азбесту та iнгредiєнтiв, приготування азбестових мас, просушування азбестових мас, приготування бакелiтових просочень

36

Оператор з обслуговування установок для пилогазовловлювання

36

Чистильник вентиляцiйних установок та робiтники механiчної обробки виробiв на основi азбесту

36

Дослiдно-експериментальне виробництво азбестових технiчних виробiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Текстильне виробництво

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно, зайнятi у вiддiленнях: пiдготовчому, чесальному, прядильному, ткацькому, набивальному, тканих гальмових стрiчок та iнших азбестових виробiв

36

Робiтники з обслуговування пiдiймально-транспортних пристроїв

36

11. Будiвництво

Будiвництво метрополiтену, тунелiв та iнших пiдземних споруд

Пiдземнi роботи

Робiтники, безпосередньо та постiйно зайнятi на роботах на всiх дiльницях технологiчного ланцюга

36

Іншi будiвельнi та монтажнi роботи

Робiтники

Кесонник-апаратник, кесонник-прохiдник, кесонник-слюсар, кесонник-електромонтажник

36

Монтажник зв’язку — кабельник, монтажник зв’язку — спаювальник, зайнятi на роботах iз спаювання кабелiв у полiетиленових та полiхлорвiнiлових оболонках

36

Пiскоструминник, зайнятий на роботах сухим способом у примiщеннi або мiсткостях

36

Робiтники будiвельних та будiвельно-монтажних спецiалiзованих органiзацiй, зайнятi безпосередньо на будiвництвi та ремонтi коксових печей: вогнетривник, пiдсобний робiтник, що працює з вогнетривником, пiдсобний робiтник, зайнятий на складi вогнетривiв та мертелiв, слюсар будiвельний, черговий електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, тесляр та пiдсобний робiтник, що працюють у тепляках та розчинових вузлах

36

Робiтники, що працюють у сирих тунелях гiдротехнiчних вузлiв та патернах з великим припливом води

36

Керiвники i фахiвцi

Виконавець робiт та майстер будiвельних та будiвельно-монтажних спецiалiзованих органiзацiй, зайнятi безпосередньо на будiвництвi та ремонтi коксових печей

36

Майстер та фахiвцi, якi працюють позмiнно у кесонах

36

12. Харчова промисловiсть

М’ясна промисловiсть

Виробництво м’яса i субпродуктiв

М’ясне виробництво

Лiкар, фельдшер ветеринарний, що провадять ветеринарно-санiтарну експертизу у цехах первинного перероблення худоби, на санбойнях

36

Лiкар, фельдшер ветеринарний та молодший ветеринарний персонал ветеринарних амбулаторiй, лiкарень та iзоляторiв, зайнятий на роботах iз тваринами, хворими на зоонознi захворювання (бруцельоз, сап, сибiрку, сказ, туляремiю та iншi iнфекцiйнi захворювання сiльськогосподарських тварин), санiтар ветеринарний та годувальник, що працюють на скотобазах та обслуговують худобу, неблагополучну на зоонознi захворювання

36

Мiкробiолог, бiолог та бактерiолог, лiкар санiтарний, що зайнятi експертизою або стикаються з пiдозрiлими та зараженими iнфекцiйними захворюваннями худобою та продуктами

36

Працiвники з вироблення гормональних, ферментних та жовчних препаратiв

36

Працiвники з виробництва кровозамiнникiв, гiдролiзатiв, рiзних сироваток, склоподiбного тiла, ехiнококового алергену, лiдази

36

Працiвники, зайнятi дезiнфекцiєю, дезiнсекцiєю та дератизацiєю пiд час роботи з отруйними хiмiчними речовинами

36

Робiтники з боротьби iз шкiдниками сiльськогосподарських культур, посiвiв, насаджень, амбарно-складськими та сiльськогосподарськими шкiдниками та гризунами

36

Виробництво жирiв

Горiхово-кiсточкових виробiв

Жарiвник, пресувальник-вiджимач харчової продукцiї, зайнятi на одержаннi гiркоминдальних ефiрних масел

36

Виробництво глюкози з рослинної сировини

Апаратник абсорбцiї

36

Апаратник кристалiзацiї та центрифугування

36

Апаратник сушiння

36

Апаратник фiльтрацiї

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Майстер змiни, зайнятий у цеху глюкози

36

Нейтралiзаторник

36

Оператор випарювальної установки

36

Оператор iонообмiну

36

Слюсар-ремонтник

36

Виробництво iнших харчових продуктiв

Виробництво глютамiнової кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та безпосередньо зайнятi у виробництвi

36

Перероблення солi

Виробництво солебрикетiв

Працiвники, зайнятi виробництвом солебрикетiв з мiкроелементами, фенотiазинових, тiодифенiламiнових та з iнших хiмiкатiв

36

Виробництво вiтамiну D2з дрiжджiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та безпосередньо зайнятi на стадiях опромiнювання та перекристалiзацiї

36

Виробництво борошна, круп

Апаратник оброблення зерна, зайнятий протравленням насiння кукурудзи

36

Працiвник, безпосередньо зайнятий на дезiнсекцiйних та дератизацiйних роботах з боротьби з амбарними шкiдниками iз застосуванням отруйних речовин, а також розфасуванням та розвантаженням отрутохiмiкатiв

36

Загальнi виробництва харчової промисловостi

Екстракцiя жирiв, масел та ароматичних речовин

При застосуваннi хлороформу, дихлоретану та бензолу

Працiвники

36

Утилiзацiйнi цехи та вiддiлення з переробки риби, морського звiра, м’яса, що не пiдлягають переробцi для харчових цiлей

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно пiд час знезаражування, переробки трупiв та конфiскатiв

30

13. Рибне господарство

Ловля риби

Водолаз 1, 2, 3 групи спецiалiзацiї робiт, крiм водолаза легкого спорядження рятувальної служби

36

Кочегар судна на твердому паливi

36

Загальнi професiї у рибному господарствi

Працiвник, зайнятий повний робочий день на ремонтних роботах усерединi жиротопних котлiв, жировiдокремлювачiв, жировiдстiйникiв, збiрникiв гракси, жирових танкiв, гросбункерiв жирзаводу та всерединi паливних солярних та масляних танкiв на суднах флоту рибного господарства

36

14. Текстильна промисловiсть

Бавовнопрядiння

Робiтник, зайнятий безпосередньо протруюванням бавовняного насiння у цеху

361

Загальнi професiї текстильної промисловостi

Заготiвник хiмiчних розчинiв та фарб, зайнятий заготовленням чорного анiлiну

36

Заливальник голково-платинних виробiв, зайнятий заливанням свинцевим сплавом

36

15. Виробництво шкiри та шкiряного взуття

Загальнi професiї виробництва шкiри та шкiряного взуття

Апаратник змiшування, зайнятий змiшуванням мас iз застосуванням технiчного вуглецю (сажI)

36

Складач навiсок iнгредiєнтiв, зайнятий на роботах iз застосуванням технiчного вуглецю (сажI)

36

Виробництво гумового взуття

Дiльницi лакування гумового взуття

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттiв, зайнятий на роботах iз застосуванням лаку, смоли, масла та фактису

36

16. Виробництво готового одягу та хутра

Вичинка хутра й овечих шкiр

Дезiнфектор, зайнятий дезiнфекцiєю шкiросировини, не дослiдженої на сибiрку

36

Пробовiдбiрник, зайнятий вiдбиранням проб недослiдженої шкiросировини для бактерiологiчного аналiзу за Асколi

36

Транспортувальник, безпосередньо зайнятий розтарюванням та пiдготовкою до зрiзування проб з недослiдженої мокросолоної iмпортної козлини та овчини

36

____________

1У разi застосування фосфорорганiчних сполук, препаратiв ртутi, мiдi, миш’яку, нiкотину, анабазину тривалiсть робочого тижня встановлюється 24 години з допрацюванням 12 годин на iнших роботах, не пов’язаних з отрутохiмiкатами.

Виробництво виробiв з хутра

Готувач хiмiчних розчинiв, зайнятий приготуванням розчинiв анiлiну та урзолу

36

Пробовiдбiрник, зайнятий вiдбиранням проб недослiдженої хутряної сировини для бактерiологiчного аналiзу за Асколi

36

Сушильник сировини, напiвфабрикатiв та виробiв, зайнятий сушiнням хутра, пофарбованого анiлiном; робiтники, зайнятi пiдвезенням хутра безпосередньо пiсля фарбування анiлiном у сировинному та фарбувальному виробництвах

36

17. Виробництво гумових та пластмасових виробiв

Виробництво гумових покришок та камер

Пiдготовчi цехи (дiльницI) та цехи (дiльницI) пiдготовки сировини

Працiвники дiльниць обробки, розважування технiчного вуглецю (сажI) та приготування паст

36

Пiдсобно-допомiжнi робiтники та робiтники чергових та ремонтних бригад

Робiтники ВТК, що постiйно, протягом повного робочого дня працюють на контролi виробництва

аналогiчна до установленої для даного робочого мiсця (дiльницI)

Виробництво iнших гумових виробiв

Виробництво гумових рукавiв, шлангiв та трубок

Пресувальник-освинцювальник рукавiв та знiмач свинцевої оболонки з рукавiв

36

Виробництво безшовних (мочаних) виробiв на основi латексiв, що мiстять вiльний хлоропрен (вiд 0,2 до 0,6 вiдсотка)

Апаратник приготування латексної сумiшi; апаратник сушiння, апаратник промивання

36

Вулканiзаторник; закупорювач мочаних виробiв; знiмач гумових виробiв; ремонтувальник гумових виробiв; виробник мочаних виробiв

36

Виробництво ебонiтових виробiв

Робiтники дiльниць, зайнятi приготуванням ебонiтового пилу

36

Пiдготовче виробництво

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттiв, зайнятий варiнням фактису, розiгрiванням та варiнням пом’якшувачiв

36

Просiвальник, зайнятий просiюванням технiчного вуглецю (сажI)

36

Перероблення пластмаси

Виробництво пiнополеуретану

Працiвники

36

18. Виробництво деревини та виробiв з деревини

Гiдролiзне та сульфiтно-спиртове виробництво

Виробництво ванiлiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Загальнi професiї виробництва деревини та виробiв з деревини

Робiтники

Готувач лакiв, фарб та левкасу, зайнятий приготуванням лакiв, фарб, мастики, полiтур, емалей, паст, шпатлiвки та ґрунтовки, що мiстять бензол, метанол, ацетон та їхнi похiднi (толуол, ксилол та складнi спирти), стирол та формальдегiд

36

19. Целюлозно-паперова промисловiсть

Виробництво паперової маси

Варник целюлози, зайнятий варiнням сульфiтної целюлози

36

Завантажувач колчеданових, сiрчаних печей та турм

36

Кислотник

36

Обмурiвник кислотних резервуарiв

36

Промивальник целюлози

36

Регенераторник сiрчистої кислоти

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий в цехах та на дiльницях: кислотних та сульфiтно-варильних

36

Керiвники

Майстер змiни цехiв та дiльниць кислотних, сульфiтно-варильних

36

Виробництво двооксиду хлору

Робiтники

Апаратник виробництва двооксиду хлору

36

Кислотник

36

Слюсар-ремонтник

36

Хлорник

36

Керiвники

Начальник змiни

36

20. Полiграфiчне виробництво

Виробництво друкарських форм

Вiдливальник, зайнятий вiдливанням шрифту та складального матерiалу з друкарського сплаву, що мiстить свинець

36

Стереотипер, зайнятий вiдливанням стереотипiв iз свинцевих сплавiв

36

Іншi професiї полiграфiчного виробництва

Плавильник металу та сплавiв, зайнятий плавленням друкарського сплаву, що мiстить свинець

36

21. Медична та мiкробiологiчна промисловiсть

Виробництво антибiотикiв немедичного призначення, добрив та iнсектицидних препаратiв, одержуваних методом бiологiчного синтезу

Працiвники, безпосередньо зайнятi в зазначених виробництвах

36

Виробництво ферментних препаратiв, одержуваних методом бiологiчного синтезу

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно i безпосередньо та постiйно зайнятi на роботах iз живими мiкроорганiзмами та готовими ферментними препаратами

36

Виробництво лiзину методом мiкробiологiчного синтезу

Працiвники, безпосередньо зайнятi у зазначеному виробництвi

36

Виробництво карбонiзованого лiгнiну та активного вугiлля з лiгнiну

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно та безпосередньо зайнятi у зазначеному виробництвi

36

Виробництво юглону

Працiвники, безпосередньо зайнятi у зазначеному виробництвi

36

Іншi професiї мiкробiологiчного виробництва

Працiвники, зайнятi на роботах у боксах

36

Футерувальник (кислотривник), зайнятий на гарячих роботах

36

Виробництво медикаментiв, вiтамiнiв, медичних та бiологiчних препаратiв та матерiалiв

Виробництво антибiотикiв

Одержання антибiотикiв, виготовлення та фасування їх готових лiкарських форм

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво алкалоїдiв та їх солей

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв вiсмуту

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво барбiтуратiв та їх напiвпродуктiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво гваяколових препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво глiкозидiв та чистих препаратiв iз рослин

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво гормонiв та їх напiвпродуктiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв пуринового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв миш’яку

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ртутних препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво салiцилових препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв срiбла

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво сульфанiламiдних препаратiв та сульфонiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв амiдопiрину-фенацетину

Антипiрин, анальгiн, амiдацетооцтової кислоти, амiдопiрин (пiрамiдон), фенацетин

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво галоїдомiстких препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв фосфору

Аденазинтрифосфорна кислота, динатрiєва сiль, армiн, фосфакол, пiрофос (фосербин), фiтин, «МАП» (м’язово-аденiловий препарат)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво спиртiв

Дiетиламiноетанол, 3-диметиламiнопропанол-1, спирт вторинний амiловий (пентанол-2), амiнопропiловий, 1,4-бутандiоловий, октиловий

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво ефiрiв

Ацетооцтовий ефiр, метиловий ефiр дихлороцтової кислоти, метиловий ефiр салiцилової кислоти, етилпропiонат, етилацетат, цiаноцтовий ефiр, ефiр дiетиловий, ефiр етиловий фенилоцетової кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво органiчних кислот

Ізонiкотинова, фенiлоцтова, феноксiоцтова, нiкотинова, пропiонова, трихлороцтова кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв iзонiкотинової кислоти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв акридинового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв групи фенотiазина

Робiтники, керiвники та фахiвцi

36

Виробництво барвникiв для дiагностики

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво солей органiчних кислот

Лiтiю бензоат, залiза лактат, натрiю бензоат

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв для лiкування новоутворень

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво антикоагулянтiв непрямої дiї

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв похiдних бензольного ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв нафталiнового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв пiперазинового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво сiрковмiсних препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв фурфуролового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв хiнолiнового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв пiперидинового ряду

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво iнших органiчних препаратiв

Амiлнiтрит, ацетилхолiн-хлорид, препарат АСД ареколiн, амiнохiнол, алацил, апресин, ацефен, амiнокапронова кислота, амедин, антифомсилан, бутамiд (растинон), бетазин, бальзам Шостаковського, бiгумаль, бутадiон, бензацин, бепаск, ветразин, гiгронiй, гегсерол, гiдроперит, гептилрезорцин, гексонiй, гемаспоридин, гiстидин, гексамiдин, гiстамiн, гемiтiамiн, дiакарб, дибазол, дикаїн, дiоцид, димедрол, дифенiн, диколiн, димеколiн, дитилiн, дитразин-фосфат, димекарбiн, дибензилетилендiамiн, iзафенiн, iзоверин, iпразид, iзоприн, iндопан, карбахолiн, кордiамiн, коразол, кетон Мiхлера, кризанол, карбiдин, лiнетол, леморан, мiєлосан, мезатон, метилтiоурацил, ментол кристалiчний, моносепт, мепротан, метацин, мерказолiл, метисазон, метронiдазол, мексамiн, наганiн, нафта нафталанова, нарколан, налорфiн (антофiн), нiтазол, новокаїнамiд, оксазил (оксамiзил), оксибутират натрiю, параланолiн, пентоксил, пентамiн, протамiн, пантоцид, прозерин, пiральдин, плазмоцид, припiлнiтрит, прегнантол, паранiтраб-ромацетофенон, псорiазин, пiроксан, пентацин (ЕДТУ), солi оцтовосвинцевi, спазмолiтин, солюсурмiн, салазодиметоксин, сiркотонiн, триметин, тропацин, трийотраст, тетридин, тибон, терпiнгiдрат, трихомонацид, тримеказин, тiанiд, теброфен, трихлоретилен, танiн, тауремiзин, трiомбрин, уретан, уродан, фенамiд, бетафенiлiзопропiламiн, фенатин, фенадон, флiцид, фенакон, фенiлацетамiд, фламiн, фепранон, фурасемiд, хлоралгiдрат, хлороформ, хлоридин, хiнгамiн (хлорохiн), хлоразин, хлорацизин, циклогексанол, цигерол, циклопропан, циклобутонiй, цинхофен (атофан), епiлiн, етонiй, етимiзол, пелоїдин

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво iнших неорганiчних препаратiв

Азоту закис, магнiю окис, калiй марганцевокислий

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво екстрактiв рiдких, густих, сухих та концентратiв

Беладонна, глiд, валерiана, горицвiт, левзея, жовтушник, крушина, кукурудзянi рильця, чоловiча папороть, опiй, пасифлора, собача кропива, термопсис, чебрець, фiлiксан, блювотний горiх, чебрець та лiкарськi сумiшi, до складу яких вони входять

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво настоєк та крапель

Аралiя, беладона, глiд, валерiана, «Дента» (зубнi краплI), конвалiя, нашатирно-анiсовi, обвiйник, заманиха, лагохiлус, собача кропива, полин, софора японська, софорин, стручковий перець, вовчуг, чемериця, блювотний горiх, лiкарськi сумiшi, що мiстять зазначенi настойки

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво новогаленових препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво препаратiв кровi, кровозамiнникiв, гiдролiзатiв, рiзних сироваток

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво шовного хiрургiчного матерiалу

Робiтники, зайнятi на роботах у стерильних блоках i боксах

36

Виробництво гормональних, ферментних та бiогенних препаратiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво iнших препаратiв

Алiлчеп, алiлсат, антиформiн, валiдол, дьоготь, рiдина Мiтрошина, клеол, кислота карболова рiдка та її препарати, кислота соляна розведена, лiзоформ, iманiн, розчин перекису водню, розчин Люголя з глiцерином, розчин нiтроглiцерину, розчин йоду, спирт мурашиний, спирт нашатирний, тальк, розчин формалiну, мазь борно-цинково-нафталанна, паста Теймурова, скипидарна, сiрко-цинково-нафталанна, ундецинова, фториста, цинкова, дiахiльна

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво пластирiв та лейкопластирiв

Свинцевi та талiєвi

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво та фасування готових лiкарських форм, що мiстять медикаменти, вiтамiни та галеновi препарати (таблетки, драже, свiчки, кульки, емульсiї, мазi, суспензiї, аерозолi, лiнiменти, олiвцi, пасти, пластирi, розчини, капсули та iн.)

Робiтники, керiвники i фахiвцi

361

Виробництво медичних масел

Блекотне, дармiнне, дурманне

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво дентину та дентину-пасти

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Виробництво рентгенiвських екранiв

Апаратник насичення, апаратник одержання сполук для рентгенiвських екранiв, апаратник виробництва рентгенiвських екранiв, пiдсобний робiтник, прибиральник виробничих примiщень, слюсар-ремонтник, комiрник, майстер, начальник дiльницi та цеху

36

____________

1Скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється у разi, коли вона встановлена у виробництвi даного продукту або вихiдної лiкарської сировини.

Виробництво полiстиролових коробочок

Дiльниця пластмас

Ливарник пластмас, налагоджувальник машин та автоматичних лiнiй для виробництва виробiв iз пластмас, зайнятий налагоджуванням ливарних машин; слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, майстер

36

Переробка лiкарської рослинної сировини (комплектування, подрiбнення, сушiння, опрацювання, перегляд, таблетування, брикетування та виробництво зборiв)

Амi зубна, анабазис, астматол, аралiя, аконiт, астматин, беладони листя, блекота-трава, бодяга, барбарису корiнь та листя, глiд, переступень, валерiана, рутвиця, горицвiт, дармiна, джут, далматська ромашка, дурман, дiоскорея, жовтушник, дельфiнiй, заманиха, китятки, жовтозiлля, кендир, глечики, конвалiя, левзея, луносемянника кореневище з коренем, лобелiя, лобода глистогiнна, магнолiя великоквiткова, чемерник, морська цибуля, наперстянка, обвiйник, опiй-сирець, олеандр, осока парвська, собача кропива, порошок опiю, папороть чоловiча, паслiн пташиний, перець стручковий червоний, псоралея костянкова, полин гiркий, раувольфiя змiїна, рiжки, синюха голуба, софора товстоплiдна, сферофiза, секуринега, курай Рiхтера, скополiя, строфант, солодець, збори за прописом Здренка, термопсис, чемериця, блювотний горiх, березовий гриб, цитварний полин, ефедра гiрська, хiнна кора

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Робота у боксi, пов’язана з виробництвом стерильних препаратiв та медичних виробiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi

36

Розчини в ампулах

Ампулювання

Робiтники, керiвники i фахiвцi

аналогiчна встановленiй у виробництвi даного продукту

Зуболiкарськi матерiали

Амальгама срiбла

Робiтники, безпосередньо зайнятi у виробництвi

36

Полiметилакрилати, полiстирол та епоксиднi похiднi

Усi робiтники цього виробництва

36

Виробництво вiтамiнiв, їх похiдних та напiвпродуктiв

Вiтамiни: А, В1, В2, В3, В6, В12, Рр, Д3, К3, Є, бiотин, фолiєва кислота та iн.

Похiднi вiтамiнiв: ефiри та коферменти

Напiвпродукти вiтамiнiв: псевдоiонон, диметилбензимiдазол

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Виробництво вiтамiну Д2з дрiжджiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно на стадiях опромiнювання та перекристалiзацiї

36

Виробництво вiтамiнiв з рибної сировини

Апаратник фотохiмiчного синтезу

36

Виробництво фероцерону, метилпiролiдону, сантохiну, мiкробiологiчного каротину

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi працюють позмiнно

36

Загальнi професiї медичної промисловостi

Робiтники, керiвники та фахiвцi пiд час роботи з пiдозрiлим або явно заразним матерiалом щодо чуми, бруцельозу, сапу, туляремiї, сибiрки, сказу та iнших заразних захворювань

36

22. Виробництво медичних приладiв та точних вимiрювальних пристроїв

Виробництво термометрiв

Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий на роботi у ртутних цехах

36

Лiфтер, зайнятий у вiддiленнi з вiдкритою ртуттю

36

Машинiст з прання та ремонту спецодягу, зайнятий пранням та ремонтом спецодягу, забрудненого ртуттю

36

Працiвники, безпосередньо зайнятi виготовленням ртутних термометрiв на дiльницях iз закритою ртуттю

36

Слюсар-ремонтник, монтажник технологiчних трубопроводiв, електромонтер з обслуговування електроустаткування, пiдсобний робiтник та прибиральник виробничих примiщень, що постiйно працюють у ртутних цехах

36

Травильник скла плавиковою кислотою

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi, безпосередньо зайнятi заповненням приладiв ртуттю (очищення ртутi, наповнення приладiв ртуттю, калiбрування ртуттю капелярiв термометрiв, вибирання ртутi з приладiв, робота у вiддiлi старiння термометрiв)

36

23. Виробництво тютюнових виробiв

Ферментацiя тютюну

Фахiвцi

Технiк, зайнятий ферментацiєю тютюну, який працює у ферментацiйних камерах ферментацiйних заводiв

36

Виробництво сигарет, цигарок, сигар, тютюну; укладальнi цехи, вiддiлення та дiльницi

Сушильник харчової продукцiї, зайнятий сушiнням сигар у камерi на сигарних фабриках

36

24. Виробництво елементiв для механiчних передач

Виробництво шарикопiдшипникiв i роликових пiдшипникiв

Робiтники, керiвники i фахiвцi, що постiйно працюють у цеху шарикiв

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi, постiйно та безпосередньо зайнятi на випробуваннi пiдшипникiв коливання у НДІ пiдшипникової промисловостi

36

25. Обробка вiдходiв та брухту

Обробка брухту та вiдходiв кольорових металiв

Пiдготовка шихти

Пiдготовка свинцевих вiдходiв

Машинiст просiювальних установок

36

Рiзальник холодного металу, зайнятий рiзанням на ножицях та прес-ножицях металобрухту чорних та кольорових металiв

36

Роздiльник брухту та вiдходiв металу

36

Сортувальник-складальник брухту та вiдходiв металу, зайнятий сортуванням свинцевих вiдходiв

36

Шихтувальник

36

Плавка та лиття кольорових металiв

Дробильник, зайнятий подрiбненням вогнетривiв та шлакiв на бiгунах та шарових млинах

36

Машинiст просiювальних установок, зайнятий на роботах з вогнетривами та шлаками

36

Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий обслуговуванням конвеєрiв для прибирання горiлої землi у тунелях ливарних цехiв

36

Слюсар-ремонтник, зайнятий постiйно ремонтом та налагоджуванням кокiлiв у гарячому станi на заливальнiй дiльницi

36

Флюсовар, зайнятий готуванням сумiшей флюсiв з присадкою типу «ДАУ», флюсiв для магнiєвого лиття та таких самих за складом флюсiв для лиття з алюмiнiєвих сплавiв

36

Плавильнi цехи та дiльницi

Завалювальник шихти у вагранки та печi, зайнятий плавкою кольорових металiв та їх сплавiв (крiм алюмiнiю)

36

Завантажувач шихти, зайнятий плавкою кольорових металiв та їх сплавiв (крiм алюмiнiю)

36

Заливальник металу, зайнятий заливанням кольорових металiв та їх сплавiв (крiм алюмiнiю)

36

Плавильник, зайнятий плавкою кольорових металiв та їх сплавiв (крiм алюмiнiю), плавкою мiднобабiтової стружки, випусканням гарячого шлаку та плавкою у печах «Аякс»

36

Робiтник, безпосередньо зайнятий хлоруванням розплавлених кольорових металiв та їх сплавiв

36

Розливальник кольорових металiв та сплавiв, зайнятий розливанням кольорових металiв та їх сплавiв (крiм алюмiнiю)

36

Цехи плавки свинцю та свинцевих сплавiв

Вагар

36

Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей

36

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

36

Контролер продукцiї кольорової металургiї, контролер брухту та вiдходiв металу, зайнятi у цеху плавки свинцю та свинцевих сплавiв

36

Машинiст крана (кранiвник)

36

Пiдсобний робiтник

36

Плавильник, зайнятий плавкою свинцю, бабiтiв та свинцевих сплавiв

36

Прибиральник виробничих примiщень

36

Пробовiдбiрник

36

Розливальник кольорових металiв та сплавiв, зайнятий розливанням свинцю, бабiтiв та свинцевих сплавiв

36

Слюсар-ремонтник

36

Стропальник

36

Транспортувальник шихти

36

Ливарнi цехи та зали

Ливарник металiв та сплавiв, зайнятий плавкою кольорових металiв (крiм алюмiнiю)

36

Магнiєве лиття

Вибивальник вiдливок

36

Пiрометрист, зайнятий на плавильних дiльницях

36

Стрижневик ручного формування та стрижневик машинного формування, зайнятi у ливарних залах

36

Сушильник стрижнiв, форм та формувальних матерiалiв

36

Транспортувальник

36

Флюсовар, зайнятий складанням флюсiв

36

Формувальник ручного формування та формувальник машинного формування, зайнятi у ливарних залах

36

Шихтувальник, зайнятий у цехах магнiєвого лиття

36

Заводи вторинної переробки кольорових металiв

Завалювальник шихти у вагранки та печi, плавильник, заливальник металу, завантажувач шихти, розливальник кольорових металiв та сплавiв, зайнятi плавкою брухту та вiдходiв алюмiнiю та його сплавiв у вiдбивних та полуменевих печах iз застосуванням солей хлористого натрiю, фтористого калiю та крiолiту

36

Керiвники

Майстер, зайнятий на дiльницях: плавки, рафiнування та розливання свинцю

36

Майстер, безпосередньо зайнятий хлоруванням розплавлених кольорових металiв та їх сплавiв

36

Вiдпал, травлення, прокачування, штампування, пресування, волочiння, виробництво фольги та посуду

Вiдпал та плавка

Плавильник, зайнятий плавкою берилiю та його сплавiв

36

Обробка холодного металу

Працiвники, зайнятi обробкою свинцю, берилiю та їх сплавiв

36

Виробництво ксантогенатiв

Робiтники та майстри, зайнятi у виробництвi ксантогенатiв

36

Виробництво димосумiшi

Робiтники, керiвники i фахiвцi дiльниць виробництва димосумiшi

36

Виготовлення муфелiв у виробництвi цинку

Робiтники та майстри, зайнятi у дробильному та пресовому вiддiленнях при переробцi матерiалiв, що мiстять 10 вiдсоткiв та бiльше вiльного двоокису кремнiю, а також робiтники, зайнятi протягом повного робочого дня ремонтом устаткування у цих вiддiленнях

36

Виробництво елементарної сiрки

Робiтники, керiвники i фахiвцi, якi зайнятi позмiнно на дiльницях виробництва елементарної сiрки

36

Пiдприємства, цехи, виробничi бази та майданчики з переробки брухту чорних та кольорових металiв

Газорiзальник, зайнятий рiзанням брухту, пофарбованого свинцевим суриком

36

Роздiльник брухту та вiдходiв металу, зайнятий обробленням свинцю, переробленням суднового брухту, пофарбованого свинцевим суриком

36

Сортувальник-складальник брухту та вiдходiв металу, зайнятий сортуванням свинцевих вiдходiв

36

26. Іншi види виробництв рiзних галузей господарства

Виробництво м’яких покрiвельних та iзоляцiйних матерiалiв

Варник бiтуму, зайнятий обслуговуванням варильних котлiв, що працюють на рiдкому та газовому паливi

36

Дробильник теплоiзоляцiйної сировини, зайнятий подрiбненням пеку

36

Виробництво навчально-наочного приладдя

Виготовлення вологих препаратiв

Монтувальник вологих препаратiв, зайнятий монтуванням на склi вiдпрепарованих та остаточно зачищених особливо складних та ламких органiв з трупiв новонароджених

36

Начальник цеху, що безпосередньо бере участь у розтинi та фiксацiї трупiв тварин

36

Препаратор бiологiчних об’єктiв, зайнятий розтином, фiксацiєю трупiв тварин, обробленням їх сулемою, двохлористою ртуттю, хлоргiдратом, формалiном, хлороформом

36

Приймальник бiологiчних матерiалiв, зайнятий прийманням розiтнених тварин, заливанням їх фiксуючою рiдиною у процесi зберiгання

36

Таксидермiчна дiльниця

Таксидермiст, зайнятий знiманням шкур та обробленням їх токсичними речовинами

36

Виготовлення медичного навчально-наочного приладдя

Вiдбiрник анатомiчного матерiалу, зайнятий одержанням, перевезенням i зберiганням трупiв та трупних органiв

36

Водiй автомобiля 3, 2, 1 класу, зайнятий перевезенням трупiв та трупних органiв

36

Заготiвельник блокiв з гiстологiї, цитологiї, ембрiологiї, зайнятий виготовленням мiкропрепаратiв

36

Контролер наочного приладдя, зайнятий виготовленням мiкропрепаратiв з гiстологiї, ембрiологiї, патологiї та зоологiї

36

Майстер виробничої дiльницi, зайнятий в анатомо-заготiвельних та бiозаготiвельних цехах

36

Майстер виробничої дiльницi, зайнятий виготовленням натуральних препаратiв з анатомiї людини i тварин, виготовленням скелетiв людини i тварин, кiсткових препаратiв та остеологiчних колекцiй, виготовленням мiкропрепаратiв з гiстологiї, ембрiологiї, патологiї та зоологiї

36

Мацератор, зайнятий виготовленням натуральних скелетiв людини i тварин, кiсткових препаратiв та остеологiчних колекцiй

36

Монтувальник вологих препаратiв, зайнятий виготовленням вологих зоологiчних препаратiв

36

Монтувальник вологих препаратiв, зайнятий виготовленням натуральних препаратiв з анатомiї людини та тварин

36

Монтувальник вологих препаратiв, зайнятий монтуванням на склi вiдпрепарованих та остаточно зачищених особливо складних та крихких органiв з трупiв новонароджених

36

Обрiзувач анатомiчного матерiалу, зайнятий виготовленням натуральних скелетiв людини, тварин та кiсткових препаратiв

36

Пiдсобний робiтник, зайнятий пiднесенням, прибиранням та мацерацiєю трупного матерiалу

36

Препаратор з анатомiї, зайнятий препаруванням трупiв та трупних органiв, а також виготовленням натуральних скелетiв людини i тварин, кiсткових препаратiв та остеологiчних колекцiй

36

Препаратор з мiкрозоологiї, зайнятий виготовленням мiкропрепаратiв з гiстологiї, ембрiологiї, патологiї та зоологiї

36

Препаратор бiологiчних об’єктiв, зайнятий виготовленням вологих зоологiчних препаратiв

36

Приймальник бiологiчних матерiалiв, зайнятий прийманням, вiдбиранням, годуванням отрутних тварин та паразитiв та доглядом за ними

36

Рiзальник на мiкротомi, зайнятий виготовленням мiкропрепаратiв з гiстологiї, ембрiологiї, патологiї та зоологiї

36

Робiтники, безпосередньо зайнятi виготовленням мiкропрепаратiв з гiстологiї, ембрiологiї, патологiї та зоологiї

36

27. Сiльське господарство

Хiмiчний захист рослин вiд шкiдникiв та хвороб

Працiвники, безпосередньо зайнятi:

навантажуванням, розвантажуванням, транспортуванням отрутохiмiкатiв, що застосовуються для боротьби iз шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин, а також протруєного зерна;

36

прийманням, зберiганням, вiдпуском отрутохiмiкатiв з бази, складу зберiгання у господарствi;

36

протруєнням насiння сiльськогосподарських культур;

36

обпиленням i обприскуванням рослин, внесенням отрутохiмiкатiв (фумiгантiв) у ґрунт, наметною фумiгацiєю рослин та сiльськогосподарської продукцiї, знезаражуванням рослинної продукцiї у вакуум-камерах та у трюмах пароплавiв, приготуванням отруєних принад, газацiєю та вологим обробленням амбарно-складських примiщень, обробленням отрутохiмiкатами теплиць;

361

проведенням хiмiчного прополювання бур’янiв;

36

авiаобприскуванням та обпиленням рослин (сигнальник, заправник);

36

оглядом та експертизою карантинних пунктiв iмпортної сiльськогосподарської продукцiї, обробленої отрутохiмiкатами

36

Виробництво бiопрепаратiв

Працiвники, зайнятi на роботах з продуцентами та титражними тваринами, що використовуються для виробництва бiопрепаратiв проти особливо небезпечних iнфекцiй, у тому числi тих, що загрожують здоров’ю людини: бруцельозу, сапу, сибiрки, правця, газової гангрени (емфiзематозний карбункул, брадзотаентеротоксемiя, анаеробна дизентерiя ягнят тощо), лептоспiрозу, туберкульозу, бешихи свиней (еризепiлойд), ящуру, паратифу, лiстерельозу, ботулiзму, стригучого лишая, чуми птахiв, свиней, великої рогатої худоби; вiспи овець, кiз та птахiв, а також антирабiчної вакцини; а також безпосередньо на роботах у виробництвi бiопрепаратiв проти особливо небезпечних iнфекцiй:

вiварник (годувальник, санiтар ветеринарний) i iншi робiтники, керiвники i фахiвцi, постiйно та безпосередньо зайнятi обслуговуванням, доглядом за продуцентами i титражними тваринами;

36

____________

1Пiд час протруєння насiння, обпиленнi та обприскуваннi рослин, знезаражуваннi та виготовленнi отруйних приманок iз застосуванням фосфорорганiчних сполук, препаратiв ртутi, миш’яку, нiкотину, анабазину тривалiсть скороченого робочого тижня становить 24 години з допрацюванням (12 годин) на iнших роботах, не пов’язаних з отрутохiмiкатами.

машинiст iз прання та ремонту спецодягу, постiйно зайнятий пранням виробничого санiтарного одягу ручним способом;

36

працiвники бiопiдприємств;

36

працiвники бiоочисних споруд

36

Працiвники, зайнятi на роботах у посiвних та термостатних примiщеннях, у стерильних кiмнатах, з випарювання туберкулiну; стерилiзаторник матерiалiв та препаратiв, зайнятий роботою з особливо небезпечними iнфекцiями

36

Працiвники, постiйно та безпосередньо зайнятi на роботах на утилiзацiйних установках для знезаражування та утилiзацiї трупiв тварин

30

Ветеринарна медицина*

Лiкар ветеринарний, лiкар ветеринарний — ординатор клiнiк, фельдшер (технiк) ветеринарний, препаратор ветеринарний, санiтар ветеринарний, якi безпосередньо виконують роботи в умовах небезпеки зараження або захворювання на заразнi хвороби, а також з догляду та лiкування хворих тварин

39

Лiкар ветеринарний, фельдшер (технiк) ветеринарний, препаратор ветеринарний, санiтар ветеринарний, якi працюють постiйно iз заразним матерiалом, культурами збудникiв зоонозних хвороб 2–3 групи патогенностi, а також здiйснюють догляд за тваринами, хворими на зоонознi хвороби, органiзовують та проводять їх лiкування

36

Лiкар ветеринарний, фельдшер (технiк) ветеринарний, лiкар ветеринарний — хiмiк, токсиколог, бактерiолог, вiрусолог, серолог, патоморфолог, епiзоотолог, з дiагностики туберкульозу, лейкозу, iнженер-бiофiзик, препаратор ветеринарний, дезiнфектор, санiтар ветеринарний, що безпосередньо працюють з токсичними речовинами 1–3 класу небезпечностi для людей, хiмiчними речовинами, вiднесеними до алергенiв, та в осередках iнфекцiйних хвороб тварин

36

Лiкар ветеринарний, фельдшер (технiк) ветеринарний, лiкар ветеринарний — мiколог, мiкотоксиколог, препаратор ветеринарний, санiтар ветеринарний, якi безпосередньо працюють з культурами токсичних грибкiв (їх токсинами) та надають лiкувальну допомогу хворим тваринам

36

Лiкар ветеринарний, фельдшер (технiк) ветеринарний, препаратор ветеринарний, санiтар ветеринарний та iншi робiтники, керiвники i фахiвцi, якi постiйно i безпосередньо зайнятi виробництвом ветеринарних, бiологiчних препаратiв, антибiотикiв та iнших засобiв захисту тварин

36

____________

*Працiвники пiдприємств, установ та органiзацiй ветеринарної медицини, якi займають посади, зазначенi у роздiлi, вважаються постiйно зайнятими на роботах iз шкiдливими (особливо шкiдливими) умовами працi незалежно вiд фактичного часу роботи в таких умовах.

Лiкар ветеринарний, фельдшер (технiк) ветеринарний, iнший персонал, якi органiзовують i проводять дiагностичнi дослiдження, профiлактичнi заходи та безпосередньо працюють з пiдозрiлими на захворювання сказом тваринами, патологiчним матерiалом

36

Лiкар ветеринарний, фельдшер (технiк) ветеринарний, оператор, санiтар ветеринарний, якi проводять патолого-анатомiчний розтин трупiв тварин та роботу з трупним матерiалом, а також водiї спецавтомобiлiв 3, 2, 1 класiв, якi перевозять трупи та патологiчний матерiал вiд тварин, якi загинули

36

Працiвники, постiйно та безпосередньо зайнятi знезаражуванням та утилiзацiєю трупiв тварин i конфiскатiв на утилiзацiйних пiдприємствах

30

Виробництво солефенотiазинових брикетiв

Майстер, основнi та допомiжнi робiтники, безпосередньо зайнятi у виробництвi солефенотiазинових брикетiв

36

28. Транспортнi послуги

Функцiонування залiзничного транспорту

Робiтники

Обхiдник колiй та штучних споруд, що постiйно працює у тунелях протяжнiстю понад 0,5 кiлометрiв пiд час руху поїздiв з паровозною та тепловозною тягою

36

Прийомоздавальник вантажу та багажу та пломбувальник вагонiв та контейнерiв, зайнятi на роботах з наливання та зливання на естакадах сiрчистої нафти, що мiстить нафтовий газ та продукти її переробки з вмiстом вiд 0,5 та вище вагових вiдсоткiв сiрки

36

Промивальник-пропарювач цистерн, зайнятий обробкою цистерн з-пiд нафтопродуктiв та хiмiчних продуктiв

36

Слюсар з ремонту рухомого складу, постiйно зайнятий розбиранням, ремонтом, складанням зливних приладiв, спускних та запобiжних клапанiв цистерн, оглядом та заправленням клапанiв зливних приладiв цистерн з-пiд нафтопродуктiв та хiмпродуктiв

36

Керiвники i фахiвцi

Диспетчер поїзний, що працює на дiльницях першої групи магiстральних залiзниць

36

Черговий станцiйного поста централiзацiї та черговий по залiзничнiй станцiї, якi працюють на станцiйному посту централiзацiї на станцiях позакласних та першого класу магiстральних залiзниць

36

Функцiонування метрополiтену

Постiйна робота тiльки у нiчний час у тунелях

Робiтники

Бригадир (звiльнений) пiдприємств залiзничного транспорту та метрополiтену

30

Вулканiзаторник та ремонтувальник гумових виробiв, зайнятi ремонтом поручнiв ескалаторiв

30

Дренажник

30

Електромонтажник з кабельних мереж, електромонтажник вторинних ланцюгiв, електромонтажник з освiтлення та освiтлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроустаткування

30

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

30

Електромонтер зв’язку, електромонтер пристроїв сигналiзацiї, централiзацiї, блокування

30

Комiрник

30

Лицювальник-мармурник, лицювальник-плиточник, лицювальник-полiрувальник

30

Машинiст зумпфового агрегата

30

Машинiст мийної установки, машинiст компресорних установок, машинiст залiзнично-будiвельних машин, машинiст компресора пересувного з двигуном внутрiшнього згоряння, машинiст компресора пересувного з електродвигуном, машинiст електростанцiї пересувної, машинiст бетонозмiшувача пересувного

30

Машинiст мотовоза, водiй дрезини, їхнi помiчники, зайнятi на господарських поїздах

30

Монтер колiй, черговий стрiлочного поста

30

Обхiдник колiй та штучних споруд

30

Оператор дефектоскопного вiзка, оператор шляхових вимiрювань i їхнi помiчники

30

Слюсар зумпфового агрегата

30

Тунельний робiтник

30

Штукатур, столяр, слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням устаткування тунельних споруд

30

Керiвники i фахiвцi

30

Електромеханiк, старший електромеханiк

30

Інженери, технiки, зайнятi на геодезично-маркшейдерських роботах

30

Майстер старший, майстер, помiчник майстра

30

Робота у денний час та позмiнно, у тому числi в нiчний час

Машинiст та помiчник машинiста електропоїзда, зайнятi перевезенням пасажирiв на лiнiї

36

Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторiв, комiрник, столяр, зайнятi капiтальним ремонтом ескалаторiв у нахилених ходах за умови постiйної роботи у тунелi

36

Функцiонування морської транспортної iнфраструктури

Флот

Водолаз, за винятком водолаза легкого спорядження рятувальної служби

36

Кочегари всiх найменувань суден всiх видiв флоту, а також суден спецiального призначення (плавучих майстерень, кранiв, культбаз, перевантажувачiв, докiв, нафтоперекачувальних та зачисних станцiй тощо), за винятком вiдкритих катерiв, при роботi цих суден на твердому паливi

36

Матрос-водолаз, за умови виконання водолазних робiт

36

Машинна та палубна команди нафтоперекачувальних станцiй при перекачуваннi етилованого бензину, сiрчистої нафти та дистилятiв, що видiляють вiльний сiрководень

36

Члени екiпажiв суден, безпосередньо зайнятi на зачищеннi усерединi суден, цистерн та iнших мiсткостей з-пiд нафтопродуктiв та хiмiчних продуктiв

361

Морськi порти

Робiтник комплексної бригади — водiй машин внутрiпортового транспорту з будь-яким видом приводу, зайнятий навантаженням та розвантаженням пеку навалом

36

Робiтник комплексної бригади, зайнятий навантаженням та розвантаженням пеку навалом

36

Робiтник комплексної бригади — машинiст (кранiвник) портових кранiв усiх типiв на навантаженнi та розвантаженнi пеку

36

Робiтник комплексної бригади — машинiст (кранiвник), що працює на мостових дизельних портальних кранах типу «МАН»

36

Робiтники, безпосередньо зайнятi протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням пеку у морських портах

36

Робiтники, безпосередньо зайнятi протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням апатитових концентратiв у морських портах

36

Робiтники морських портiв, що не входять до складу комплексних бригад: водiї машин внутрiпортового транспорту з будь-яким видом приводу, водiї на перевантажувальних машинах, змонтованих на шасi автомобiлiв вантажнiстю вiд 1,5 тонни та вище, вантажники портовi, машинiсти (кранiвники) портових кранiв усiх типiв на перевантажуваннi пеку, машинiсти (кранiвники) портальних та напiвпортальних кранiв та мостових дизельних портальних кранiв типiв «МАН»

36

____________

1Скорочений робочий день встановлюється тiльки у днi роботи на зачищеннi.

Функцiонування рiчкової транспортної iнфраструктури

Флот

Кочегари всiх найменувань суден всiх видiв флоту, включаючи судна спецiального призначення (плавучi магазини, агiтацiйнi судна, науково-дослiднi, навчально-виробничi, експериментальнi, геологорозвiдувальнi, гiдрометеорологiчнi, асенiзацiйнi, станцiї iз збирання та бiохiмiчного очищення пiдсланевих вод, димонагнiтальнi, на тралових роботах), а також плавучi: майстернi, крани, культбази, готелi, гiдромонiтори, перевантажувачi, доки, нафтоперекачувальнi, нафтобункерувальнi та нафтоочиснi станцiї, за винятком вiдкритих катерiв, при роботi цих суден на твердому паливi

36

Машинна та палубна команда нафтоперекачувальних станцiй при перекачуваннi етилованого бензину, сiрчистої нафти та дистилятiв, що видiляють вiльний сiрководень

36

Члени екiпажiв суден, безпосередньо зайнятi зачищенням усерединi суден, цистерн та iнших мiсткостей з-пiд нафтопродуктiв та хiмiчних продуктiв

361

Шляхове господарство

Водолаз, за винятком водолаза легкого спорядження рятувальної служби

36

Робiтники, постiйно зайнятi на роботах у вогких тунелях та камерах гiдровузлiв гiдротехнiчних споруд з великим припливом води

36

Порти та пристанi

Робiтник, безпосередньо зайнятий протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням пеку у рiчкових портах та пристанях

36

Робiтник, безпосередньо зайнятий протягом усього робочого часу навантаженням та розвантаженням апатитових концентратiв у рiчкових портах та пристанях

36

Робiтник комплексної бригади — водiй машин внутрiпортового транспорту з будь-яким видом приводу, зайнятий на навантаженнi та розвантаженнi пеку навалом

36

____________

1Скорочений робочий день установлюється тiльки у днi роботи на зачищеннi.

Робiтник комплексної бригади, зайнятий на навантаженнi та розвантаженнi пеку навалом

36

Робiтник комплексної бригади — механiзатор (докер-механiзатор), що працює на портових кранах усiх типiв на навантаженнi та розвантаженнi пеку

36

Робiтники, постiйно зайнятi зачищенням усерединi суден, цистерн, резервуарiв та бакiв з-пiд нафтопродуктiв та хiмiчних продуктiв

36

Робiтники рiчкових портiв та пристаней, що не входять до складу комплексних бригад: водiї машин внутрiпортового транспорту з будь-яким видом приводу, водiї на перевантажувальних машинах, змонтованих на шасi автомобiлiв вантажнiстю вiд 1,5 тонни та вище, вантажники портовi, машинiсти (кранiвники) портових кранiв усiх типiв на перевантаженнi пеку, машинiсти (кранiвники) портальних та напiвпортальних кранiв

36

Функцiонування авiацiйної транспортної iнфраструктури

Цивiльна авiацiя

Машинiст мийної машини, зайнятий промиванням моторiв, що працюють на етилованому бензинi

36

Працiвники, безпосередньо зайнятi на роботах з випробування, доводки та спорядження газотурбiнних двигунiв усiх систем, а також агрегатiв, вузлiв та деталей до них у боксах

36

Працiвники, якi безпосередньо здiйснюють керування повiтряним рухом i мають свiдоцтво диспетчера

36

Радiооператори 3, 2, 1 класу, що працюють на КХ радiоканалах авiацiйного наземного зв’язку за графiком цiлодобових, денних та вечiрнiх змiн на телеграфних каналах при середньогодинному навантаженнi на одного радiооператора 300 та бiльше слiв на годину

36

Радiооператори 3, 2, 1 класу, що працюють на КХ радiоканалах авiацiйного повiтряного зв’язку та на радiоконтрольних радiостанцiях за графiком цiлодобових, денних та вечiрнiх змiн незалежно вiд навантаження радiообмiну

36

Робiтники, безпосередньо зайнятi очищенням та ремонтом внутрiшньопаливних бакiв газотурбiнних лiтакiв

36

Слюсар з ремонту авiадвигунiв, постiйно зайнятий протягом робочого дня розбиранням моторiв, що працюють на етилованому бензинi

36

29. Обслуговування споруд та устаткування для радiо, телебачення та зв’язку

Кабельник-спаювальник, електромонтер пiдземних споруд та комунiкацiй електрозв’язку, та електромонтер лiнiйних споруд електрозв’язку та проводового радiомовлення, безпосередньо зайнятi спаюванням освинцьованих кабелiв, здиранням з них свинцю, виготовленням виробiв iз свинцю (муфт, рукавичок тощо), а також зварюванням кабелiв у полiетиленових та полiхлорвiнiлових оболонках

36

Робiтники, керiвники та фахiвцi, що постiйно працюють на пiдземних об’єктах зв’язку

36

Телеграфiст 3, 2, 1 класу, що працює на телеграфних апаратах усiх типiв за графiком цiлодобових змiн та за умови середньогодинного навантаження на одного телеграфiста 800 слiв на годину, за графiком денних та вечiрнiх змiн та за умови середньогодинного навантаження на одного телеграфiста 1100 слiв на годину

36

Телефонiст мiжмiського телефонного зв’язку 3, 2, 1 класу, що працює на мiжмiських телефонних станцiях, переговорних пунктах, безпосередньо зайнятий на роботах, пов’язаних iз здiйсненням з’єднань для надання мiжмiських телефонних розмов, а також довiдкових, контрольних столiв та столiв-замовлень цих станцiй

36

Телефонiст мiсцевого телефонного зв’язку 2, 1 класу, що обслуговує комутатори, якi мають не менш як 100 абонентiв, передавальнi столи, якi мають не менш як 20 з’єднувальних лiнiй, а також обслуговують комутатори, до яких пiдключено мiжмiськi канали зв’язку, за умови, що до комутатора включено не менш як 100 абонентiв

36

Телефонiст мiсцевого телефонного зв’язку 2, 1 класу, що обслуговує контрольнi, перевiрочнi та довiдковi столи телефонних станцiй, якi мають не менш як 250 абонентiв

36

Телефонiст довiдкової служби мiської телефонної мережi 2, 1 класу, що працює на автоматичних телефонних станцiях (АТС)

36

30. Лабораторiї

Інженер, технiк, що працюють у центральних лабораторiях афiнажних заводiв виробництва солей та обробки благородних металiв

36

Інженер, технiк, лаборант хiмiчного аналiзу, зайнятi в хiмiчнiй лабораторiї на збагаченнi нiобiєвих (лопаритових) руд

36

Інженер, технiк, лаборант хiмiчного аналiзу, майстер i робiтник лабораторiї та дослiдних установок, зайнятi синтезом та дослiдженням ароматичних, неграничних, циклопентанових, циклогексанових вуглеводнiв, анiлiну, нiтросполук, летких кислот, окису вуглецю та сiркомiстких газiв

361

Керiвники та фахiвцi центральних лабораторiй, лабораторiй автоматизацiї та механiзацiї цеху КВП та автоматики, постiйним мiсцем роботи яких є дiючi або експериментальнi металургiйнi цехи виробництва ртутi

36

Лаборанти ВТК — загального контролю сировини та напiвпродуктiв без етилової рiдини у виробництвi етилової рiдини

36

Лаборант з аналiзу газiв та пилу:

газорятувальної станцiї хiмiчного виробництва;

36

зайнятий в цехах переробки лопаритового концентрату;

36

зайнятий на збагаченнi азбесту

36

Лаборант з фiзико-механiчних випробувань, зайнятий на збагаченнi азбесту

36

Лаборант пробiрного аналiзу:

металургiйного цеху виробництва свинцю;

36

що постiйно працює у цехах афiнажного та хiмiчно-металургiйного виробництва

36

Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий:

обслуговуванням рентгеноапарата на збагаченнi руд кольорових та рiдкiсних металiв, а також алмазної сировини та плавикового шпату, крiм нiобiєвих (лопаритових) руд;

30

у виробництвi напiвпровiдникових матерiалiв

36

Лаборант спектрального аналiзу металургiйного цеху виробництва свинцю

36

Лаборант хiмiко-бактерiологiчного аналiзу, зайнятий у м’ясному виробництвi аналiзом проб на трихiнельоз

36

Лаборант хiмiчного аналiзу:

безпосередньо зайнятий очищенням та депарафiнiзацiєю масел селективними розчинниками;

361

зайнятий аналiзом етилової рiдини;

36

зайнятий вiдбором та аналiзом проб у цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, глетомiшальному, трубконабивальному, складальному виробництва кислотних (свинцевих) акумуляторiв;

36

зайнятий в цехах, вiддiленнях (дiльницях) виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду);

36

зайнятий на збагаченнi азбесту;

36

зайнятий у виробництвi титану з лопаритового концентрату;

36

що постiйно працює у цехах афiнажного та хiмiчно-металургiйного виробництва

36

____________

1Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється тiльки у тi днi та тим працiвникам, якi протягом усього скороченого робочого дня були зайнятi безпосередньо проведенням цих робiт.

Лаборант, який:

безпосередньо виконує роботи в умовах небезпеки зараження або захворювання на заразнi хвороби, а також з догляду та лiкування хворих тварин;

39

безпосередньо працює з культурами токсичних грибкiв (їх токсинами);

36

безпосередньо працює з токсичними речовинами 1–3 класу небезпечностi для людей, хiмiчними речовинами, вiднесеними до алергенiв, та в осередках iнфекцiйних хвороб тварин;

36

працює постiйно iз заразним матерiалом, культурами збудникiв зоонозних хвороб 2–3 групи патогенностi

36

постiйно i безпосередньо зайнятi виробництвом ветеринарних, бiологiчних препаратiв, антибiотикiв та iнших засобiв захисту тварин;

36

проводять патолого-анатомiчний розтин трупiв тварин та роботу з трупним матерiалом

36

Позицiю виключено

Лаборант, препаратор з приготування дератизацiйних принад, безпосередньо зайнятi в санiтарно-профiлактичних установах на роботах з проведення санiтарно-профiлактичних та протиепiдемiологiчних заходiв

36

Лаборант, препаратор, iнженер, технiк, хiмiк, майстер, апаратник, науковi спiвробiтники, завiдувач лабораторiї та його заступник, бiолог, бiофiзик, бiохiмiк, лiкар медичний, лiкар ветеринарний, зоолог, зоотехнiк, персонал медичний, провiзор, фармаколог, ентомолог, мiколог, мiкробiолог, судово-медичний експерт, що:

безпосередньо та постiйно працюють на ремонтi ртутних приладiв та апаратiв;

361

безпосередньо та постiйно працюють з живими культурами особливо небезпечних iнфекцiй: енцефалiтiв, лепри, менiнгiту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнiтозу, полiомiєлiту, натуральної вiспи, геморагiчної гарячки, вiрусного гепатиту, висипного тифу, гарячки Ку та iнших рикетсiозiв, а також холери, сибiрки, сапу, мелiоїдозу, чуми, бруцельозу, туляремiї, а також з бiологiчним людським матерiалом та тваринами, зараженими зазначеними вище збудниками iнфекцiй;

361

провадять роботи у загальних примiщеннях та боксах iз хвороботворними мiкробами, вiрусами, актиномiцетами, з тваринами та членистоногими, iнфiкованими хвороботворними мiкробами, вiрусами, токсоплазмами, а також з дослiдження видiлень та кровi, що надходять вiд хворих з iнфекцiйними захворюваннями (до хвороботворних мiкробiв та вiрусiв належать: збудник черевного тифу, паратифу А та Б та iнших сальмонельозiв, дизентерiї, грибкiв, сифiлiсу, лiстерельозу, еризипелоїду, туберкульозу, дифтерiї, ботулiзму, газової гангрени, правця, псевдотуберкульозу, ящуру, поворотного тифу, гарячки паппатачi, паротиту, пухлинороднi вiруси, а також отруйнi продукти тваринного та бактерiйного походження — токсини);

361

працюють з трупним матерiалом;

361

постiйно працюють з живими культурами лептоспiрозу та з бiологiчним людським матерiалом, зараженим лептоспiрозом

361

Мийник посуду та ампул (лаборант), безпосередньо зайнятий у мийних вiддiленнях (дiльницях) у виробництвi бiопрепаратiв у мiсцях, де здiйснюється робота з особливо небезпечними iнфекцiями (бруцельозу, сапу, сибiрки, правця, газової гангрени (емфiзематозний карбункул, брадзотаентеротоксемiя, анаеробна дизентерiя ягнят тощо), лептоспiрозу, туберкульозу, бешихи свиней (еризепiлойд), ящуру, паратифу, лiстерельозу, ботулiзму, стригучого лишая, чуми птахiв, свиней, великої рогатої худоби; вiспи овець, кiз та птахiв)

36

Працiвники, безпосередньо зайнятi:

оглядом та експертизою лабораторiй iмпортної сiльськогосподарської продукцiї, обробленої отрутохiмiкатами;

36

на гамма-терапiї та експериментальному гамма-опромiнюваннi з гамма-препаратами у лабораторiях

24

Працiвники електровакуумної лабораторiї, безпосередньо та постiйно зайнятi на електровакуумних роботах, де встановлена скорочена тривалiсть робочого тижня у вiдповiдному роздiлi Списку «Виробництво устаткування для радiо, телебачення та зв’язку»

361

Працiвники контрольно-аналiтичних лабораторiй роздрiбної торгiвлi фармацевтичними товарами:

завiдувач контрольно-аналiтичних лабораторiй та його заступник, що безпосередньо виконують роботу з аналiзу;

36

провiзор, лаборант

36

Працiвники лабораторiй, безпосередньо зайнятi:

дослiдженням рiдкiсних та розсiяних металiв, сплавiв та їх сполук (берилiю, стронцiю, циркону, вiсмуту, сурми, миш’яку та iнших);

361

дослiдженням та одержанням напiвпровiдникових матерiалiв: кремнiю, германiю, миш’яку, сурми, фосфору та їх токсичних сполук; розкладанням та одержанням силану та хлористих сполук;

361

дослiдною роботою з розплавленими хлоридами лужних та лужноземельних металiв, з леткими хлоридами нiобiю, хрому, титану та залiза;

361

з ртутною рудою або концентратом та з металевою ртуттю (полярографiя, амперометричне титрування, препаративний електролiз на ртутних катодах, порометрiя);

361

на роботах iз синтезу, дослiдження та випробування токсичних хiмiчних речовин; iз вдосконалення методу розроблення нових хiмiчних виробництв з токсичними речовинами; випробування матерiалiв та виробiв в агресивно-токсичному середовищi, а також робiтники, протягом повного робочого дня зайнятi обслуговуванням та ремонтом хiмiчного та сантехнiчного устаткування, на якому провадяться вищезазначенi роботи;

361

на роботах iз синтезу, дослiдження та випробування токсичних органiчних сполук бору, фосфору, кремнiю, фтору та ртутi;

361

на роботах iз синтезу та дослiдження токсичних органiчних сполук металiв;

361

на фiзичних методах дослiдження пiд час роботи з електронним мiкроскопом та електронографом з напругою понад 30 кВт;

361

на йодуваннi та хлоруваннi рiдких та рiдкiсноземельних металiв iз застосуванням кристалiчного йоду та газоподiбного хлору;

361

подрiбненням, сушiнням та фасуванням отрутних та сильнодiючих лiкарських рослин, а саме: анабазису, амi зубної, аконiту, астматолу, беладонни, бодяги, блекоти, валерiани, адонiсу, дурицi, дармiни, далматської ромашки, жовтушника, дельфiнiю, китяток, жовтозiлля, кендирю, конвалiї, мари глистогiнної, наперстянки, олеандру, обвiйнику, перцю стручкового червоного, папоротi чоловiчої, пасльону пташиного, рижкiв, софори товстоплодової, сферофiзи, скополiї, секуринеги, синюхи блакитної, кураю Рiхтера, термопсису, цитварного полину, блювотного горiха, чемерицi, хвойнику гiрського, а також опiю сирцю та порошку опiю;

361

синтезом, хiмiчним аналiзом, видiленням, випробуванням (бiологiчним, токсикологiчним, фармакологiчним, мiкробiологiчним, хiмiотерапевтичним), виготовленням лiкарських форм, апаратурно-технологiчними дослiдженнями: токсичних та сильнодiючих синтетичних лiкарських препаратiв, антибiотикiв, вiтамiну В12, алкалоїдiв, глюкозидiв, сапонинiв, бактерiйних препаратiв, гормонiв, iнсектицидiв, дезiнфекцiйних засобiв, канцерогенних речовин;

361

хiмiчним переробленням та дослiдженням токсичних сполук ванадiю, селену, телуру, германiю, кремнiю, титану, нiобiю, танталу, циркону, гафнiю, талiю

361

____________

1Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється тiльки у тi днi та тим працiвникам, якi протягом усього скороченого робочого дня були зайнятi безпосередньо проведенням цих робiт.

Працiвники лабораторiй, безпосередньо та постiйно зайнятi:

виготовленням, дробленням, подрiбненням (просiюванням) дрiбнодисперсних порошкiв токсичних речовин, їх солей та окислiв (марганцю, магнiю, берилiю, фосфору, селену, телуру, iндiю, ртутi, кремнiю, цинку, барiю), що йдуть для приготування феритових напiвпровiдникових матерiалiв та кристалiв;

361

виготовленням скловолокна на установках з високими температурами плавлення з склопластиками, епоксидними смолами, iз застосуванням органiчних розчинникiв та одночасно зайнятi обробленням та випробуванням склопластикiв;

361

виготовленням спецсплавiв (дроблення, подрiбнення до стану тонкого помелу, просiювання, пресування, термiчне оброблення), виробiв методом порошкової металургiї iз застосуванням речовин та їх сполук, що мають токсичнi властивостi (кобальт, молiбден, нiкель, вольфрам, кремнiй, берилiй, лiтiй тощо);

361

випробуванням в аеродинамiчних трубах реактивних двигунiв, агрегатiв, вузлiв та деталей до них при рiвнi високочастотного шуму вiд 100 децибел та вище;

361

дослiдженням та випробуванням матерiалiв у печах при високих температурах (2000–3000 °C) у струмi рiзних газiв (окису вуглецю, фосфорводню та iнших), нових тугоплавких порошкових сплавiв (карбiдiв, баридiв, силiцидiв, фосфiдiв та iнших сполук та виробiв з них);

361

на стендах у закритих примiщеннях: експлуатацiєю, ремонтом та випробуванням реактивних двигунiв, рiдинних реактивних двигунiв (РРД) та двигунiв, працюючих на газоподiбному паливi та етилованому бензинi;

361

обприскуванням та обпилюванням рослин отрутохiмiкатами та на обприскувачах, обпилювачах, аерозольних генераторах та автомашинах, а також приготуванням, розфасуванням отрут та обробленням дiлянок проти гризунiв;

361

плавленням та механiчним обробленням свинцю та свинцевих сплавiв;

361

просочуванням електровугiльних виробiв розплавленими металами, кам’яновугiльними пеками та смолами, бакелiтовим лаком, фтористим кадмiєм, кремнiйорганiчними та iншими штучними смолами з промиванням їх у бензолi, чотирихлористому вуглецi та дiхлоретанi, а також на електроградитацiї та газовому очищеннi електровугiльних виробiв;

361

просочуванням та накладанням плiвки з кремнiйорганiчних лакiв з одночасним термотренуванням проводiв з фторопластовою iзоляцiєю

361

Працiвники лабораторiй, що безпосередньо:

працюють на мiкроскопах, полярископах та кiнометрах iз застосуванням токсичних iмерсiйних рiдин; пiд час роботи з мiкроскопами, що мають ультрафiолетовi джерела свiтла; пiд час застосування iмерсiйних об’єктивiв (кратнiстю 90–120), а також на переглядi товстошаруватих ядерних фотоемульсiй;

361

та постiйно працюють в умовах карантину та знезаражування колекцiйних рослин отрутохiмiкатами;

361

та постiйно працюють з азбестом та азбестотехнiчними виробами;

361

та постiйно провадять роботу з лопаритом та напiвпродуктами, одержаними пiд час його обробки

361

Працiвники лабораторiй, що постiйно працюють у пiдземних умовах на проведеннi гравiметричних похиломiрних вимiрювань та на експериментальних роботах у шахтах i рудниках

361

Працiвники лабораторiй та iншi працiвники, що постiйно провадять роботу у тропiчних оранжереях

361

Працiвники лабораторiй, вiддiлень та вiддiлiв установ охорони здоров’я, соцiального захисту населення та освiти, зайнятi заготовкою та консервуванням трупної кровi та трупних тканин

30

Працiвники лабораторiй, на якi покладено органами охорони здоров’я обстеження населення на ВІЧ-iнфекцiю та дослiдження кровi, бiологiчних рiдин, отриманих вiд хворих на СНІД та ВІЧ-iнфiкованих

36

Працiвники лабораторiй пiд час роботи з пiдозрiлими або завiдомо заразним матерiалом на зоонознi захворювання (чуму, сап, бруцельоз, туляремiю, сибiрку, сказ тощо)

361

Працiвники патологоанатомiчної лабораторiї: лiкар — керiвник лабораторiї, персонал медичний середнiй та молодший, прибиральник виробничих примiщень, зайнятi на роботi з трупами та трупним матерiалом

30

Працiвники санiтарно-профiлактичних установ, безпосередньо зайнятi на роботах з проведення санiтарно-профiлактичних та протиепiдемiологiчних заходiв:

лаборант та препаратор з приготування дератизацiйних принад;

36

лiкар (у тому числi лiкар-керiвник), персонал медичний середнiй та молодший бактерiологiчної та вiрусологiчної лабораторiї (вiддiлення); лаборант з бактерiологiї (вiрусологiї);

36

лаборант ентомологiчного загону з боротьби з клiщовим енцефалiтом та трансмiсiйними захворюваннями

36

____________

1Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється тiльки у тi днi та тим працiвникам, якi протягом усього скороченого робочого дня були зайнятi безпосередньо проведенням цих робiт.

Працiвники служб радiацiйної безпеки, якi постiйно зайнятi на радiацiйно небезпечних роботах в примiщеннях спецiальних лабораторiй, пiд час поводження з радiоактивними вiдходами

36

Працiвники центральних лабораторiй афiнажних заводiв:

гончар, зайнятий формуванням гончарних та керамiчних виробiв;

36

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

36

лаборант хiмiчного аналiзу, лаборант пробiрного аналiзу, лаборант спектрального аналiзу;

36

пiдсобний робiтник;

36

слюсар-ремонтник

36

Працiвники центральних (заводських) лабораторiй iнших хiмiчних виробництв (крiм виробництва напiвпровiдникових матерiалiв та виробництва етилової рiдини)

вiдповiдає тривалостi, встановленiй у виробництвi (цього пiдприємства, органiзацiї), яке працiвники лабораторiї обслуговують

Працiвники цехових лабораторiй iнших хiмiчних виробництв (крiм виробництва напiвпровiдникових матерiалiв та виробництва етилової рiдини)

вiдповiдає тривалостi, встановленiй для працiвникiв цього виробництва

Робiтники, керiвники i фахiвцi ВТК та хiмiчних лабораторiй, зайнятi вiдбором та аналiзом проб складу сировини в гiдрохiмiчних та електрометалургiйних цехах переробки радiоактивної рiдкiсноземельної сировини

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi хiмiчних лабораторiй у виробництвi iз збагачення та переробки радiоактивної сировини, зайнятi в умовах радiацiйної шкiдливостi:

лабораторiї технологiчних дослiджень, хiмiчного аналiзу, аналiтичного контролю;

36

лабораторiї рентгеноспектрального аналiзу, контролю радiоактивних речовин;

30

дослiдницькi виробництва з перероблення радiацiйної сировини та збагачення рiдкiсноземельних елементiв

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi герпетологiчних лабораторiй змiєрозплiдникiв, безпосередньо та постiйно зайнятi доглядом за змiями та їх годуванням

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi науково-дослiдних та заводських лабораторiй, що провадять роботи з етиловою рiдиною

36

Робiтники, керiвники i фахiвцi цехової лабораторiї основного виробництва етилової рiдини

36

Робiтник з догляду за тваринами, що обслуговує тварин:

iнфiкованих хвороботворними мiкробами, вiрусами, токсоплазмами;

361

заражених живими культурами лептоспiрозу;

361

заражених збудниками особливо небезпечних iнфекцiй: енцефалiту, лепри, менiнгiту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнiтозу, полiомiєлiту, натуральної вiспи, геморагiчної гарячки, вiрусного гепатиту, висипного тифу, гарячки КУ та iнших рикетсiозiв, а також холери, сибiрки, сапу, мелiоїдозу, чуми, бруцельозу, туляремiї;

36

Робiтники та лаборанти герпетологiчних лабораторiй змiєрозплiдникiв, безпосередньо та постiйно зайнятi вiдбиранням отрути у змiй

30

31. Дiяльнiсть у сферi вiдпочинку, розваг i культури

Дiяльнiсть у сферi кiнематографiї та вiдеопродукцiї, радiомовлення та телебачення, драматичного мистецтва та музики

Фахiвцi

Диктор телебачення та диктор радiомовлення

36

Звукорежисер, що працює на студiях та в цехах грамзапису

Мiнкультури

36

Звукорежисер на телебаченнi та радiомовленнi

36

____________