Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою ekadrovik.mcfr.ua

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 року № 122 «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»
Додати у Вибране

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23 березня 2001 року № 122

Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2001 року за № 304/5495

На виконання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня, що додається.

2. Вважати такою, що не застосовується на територiї України, .

3. Контроль за правильнiстю застосування Порядку покласти на Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та мiсцевi органи Державної експертизи умов працi.

Мiнiстр
І. Сахань

<полное_название xml:id="xamfsnrw103bk89gaof1nl2j6u">Порядок застосування Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України
вiд 23 березня 2001 р. № 122

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
4 квiтня 2001 р. за № 304/5495

ПОРЯДОК
застосування Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня

1. Скорочена тривалiсть робочого тижня за роботу iз шкiдливими умовами працi встановлюється працiвникам виробництв, цехiв, професiй i посад, передбачених вiдповiдними роздiлами Перелiку виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими умовами працi, робота в яких дає право на скорочену тривалiсть робочого тижня (далi — Перелiк), незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування цих виробництв, цехiв, а також вiд форм власностi пiдприємств, органiзацiй i установ.

Назви професiй i посад керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв та робiтникiв, передбачених у Перелiку, вказанi вiдповiдно до (зi змiнами та доповненнями, внесеними наказами Держстандарту України вiд 14.05.98 № 314, 18.10.99 № 283 та 10.10.2000 № 589).

2. Працiвникам, професiї та посади яких не передбаченi в Перелiку, але якi в окремi перiоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професiями i на посадах, означених Перелiком, скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється у цi днi тiєї самої тривалостi, як i працiвникам, постiйно зайнятим на цiй роботi.

3. Працiвникам, професiї та посади яких передбаченi в роздiлi «Загальнi професiї», скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється незалежно вiд того, в яких виробництвах або цехах вони працюють, якщо цi професiї i посади спецiально не передбаченi у вiдповiдних роздiлах або пiдроздiлах Перелiку.

4. Бригадирам, помiчникам i пiдручним робiтникам, зайнятим на роботах iз шкiдливими умовами працi, скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється тiєї ж тривалостi, як i робiтникам вiдповiдних професiй, зазначених в Перелiку.

5. Якщо виробництва та цехи зазначенi в Перелiку без найменувань конкретних професiй i посад, то правом на скорочену тривалiсть робочого тижня користуються всi працiвники цих виробництв, цехiв незалежно вiд назви професiї, посади, яку вони займають.

6. У тих випадках, коли працiвники протягом робочого часу були зайнятi на роботах iз шкiдливими умовами працi в рiзних виробництвах, цехах, за професiями та на посадах, де встановлено скорочений робочий тиждень рiзної тривалостi, i вiдпрацювали на цих роботах бiльше половини максимальної тривалостi скороченого робочого часу, їх робочий день не повинен перевищувати 6 годин.

Облiк часу, вiдпрацьованого за кожним видом робiт, здiйснюється власником або уповноваженим ним органом.

7. Якщо в Перелiку зазначено «постiйно зайнятий» або «що постiйно працює», скорочена тривалiсть робочого часу вiдповiдно до вказаної в Перелiку тривалостi встановлюється працiвниковi лише в тi днi, коли вiн фактично був зайнятий в цих умовах протягом всього скороченого робочого часу, встановленого для працiвникiв цих виробництв, цехiв, професiй i посад.

У разi вiдсутностi таких записiв скорочена тривалiсть робочого часу, згiдно iз зазначеною в Перелiку тривалiстю, встановлюється працiвниковi лише в тi днi, коли вiн фактично був зайнятий в шкiдливих умовах працi не менше половини тривалостi робочого часу, встановленого для працiвникiв цих виробництв, цехiв, професiй, посад.

8. Якщо в Перелiку вказанi роздiли та пiдроздiли у виглядi найменувань робiт («Малярнi роботи», «Зварювальнi роботи» i т. п.), робiтники, якi виконують вiдповiднi роботи, мають право на скорочений робочий тиждень незалежно вiд того, в якому виробництвi або цеху виконуються цi роботи.

9. Скорочена тривалiсть робочого тижня встановлюється колективним договором залежно вiд результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi вiдповiдно до .

Пiдтвердження цього права працiвниковi можливе тiльки при вiднесеннi його робочого мiсця до категорiї iз шкiдливими умовами працi за результатами атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

Заступник начальника вiддiлу державної експертизи умов працi
С. І. Рябоконь

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика